Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PAEPARD — Wynik w skrócie

Project ID: 43657
Źródło dofinansowania: FP6-COORDINATION

Poprawa współpracy w obszarze badań rolniczych

Badania rolnicze prowadzone z myślą o rozwoju mają zasadnicze znaczenie dla ożywienia sektora w celu umożliwienia zrównoważonego rozwoju w Afryce. Wysiłki w tym kierunku, podobnie jak te realizowane w ramach projektu finansowanego przez UE, mogą również pomóc w realizacji przez kontynent różnych milenijnych celów rozwoju, których celem jest złagodzenie braku bezpieczeństwa żywnościowego oraz ubóstwa.
Poprawa współpracy w obszarze badań rolniczych
W ramach projektu "Budowanie platformy współpracy afrykańsko-europejskiej w dziedzinie rolnictwa na rzecz rozwoju" (Paepard) prowadzono prace nad stymulowaniem i poprawą współpracy pomiędzy europejskimi i afrykańskimi interesariuszami z obszaru badań i rozwoju rolnictwa poprzez zapewnienie lepszych możliwości wzajemnego uczenia się od siebie i dzielenia się wiedzą. W ten sposób inicjatywa miała na celu zwiększenie liczby i wartości wspólnych projektów badawczych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 10 (EFR10) i finansowanego przez UE siódmego programu ramowego (7PR), które mają przysłużyć się badaniom i rozwojowi rolnictwa.

Głównymi partnerami projektu i wykonawcami były: Forum Badań Rolniczych w Afryce (FARA) i Europejskie Forum Badań Rolniczych dla Rozwoju (EFARD), za pośrednictwem swoich sieci instytucjonalnych, Europejskiego Konsorcjum Na Rzecz Badań Rolniczych na Terenach Tropikalnych (ECART) oraz sieci europejskich uniwersytetów rolniczych (nastawionych na tereny tropikalne i subtropikalne) i kompleksów naukowych związanych z rozwojem rolnictwa (NATURA). Uczestnicy projektu dokonali oceny niektórych afrykańsko-europejskich projektów w ramach partnerstwa w zakresie badań i rozwoju rolnictwa, a także przeprowadzili internetową ankietę dotyczącą europejskich i afrykańskich interesariuszy; w Afryce odbyły się także trzy spotkania w formie warsztatów konsultacyjnych.

Wyniki i główne ustalenia wynikające z tych działań zostały opublikowane w raporcie za rok 2007 r., opisującym wiele poważnych ograniczeń, odgrywających decydującą rolę w zakresie postępu afrykańsko-europejskiej współpracy nad badaniami i rozwojem rolnictwa (ARD). Według naukowców, partnerstwa ARD mają następujące cechy: brak informacji i wiedzy dotyczącej możliwości finansowania; partnerzy pochodzą głównie z uniwersytetów i instytutów badawczych, w wyniku czego udział sektora prywatnego i społeczeństwa jest ograniczony; finansowane ze środków WE mechanizmy koordynacji mogą bardziej przyczynić się do ożywienia interakcji między różnymi zainteresowanymi stronami; afrykańscy partnerzy mają utrudniony dostęp do instrumentów wspólnotowych wspierających ARD i napotykają trudności w realizacji polityki finansowej i administracyjnej.

Wysiłki w ramach programu PAEPARD podkreśliły znaczenie łączącej oba kontynenty platformy, mającej na celu umożliwienie realizacji wspólnych praktyk wśród naukowców, rolników, organizacji pozarządowych, urzędników państwowych i w sektorze prywatnym. Wyciągnięte wnioski podkreślają potrzebę bardziej zintegrowanego partnerstwa badawczego, które uwzględnią także udział osób spoza kręgów badawczych, neutralnych pośredników, którzy ułatwią komunikację i zapewnią pomoc w formułowaniu powiązanych inicjatyw, jak również potrzebę mechanizmów i zasobów wspierających dynamiczne partnerstwa, a także potrzebę skutecznego systemu przekazywania istotnych informacji na temat możliwości finansowania.

Wdrożenie takich mechanizmów wsparcia stanowi obietnicę ożywienia inicjatyw nastawionych na milenijne cele rozwoju (MCR) oraz pomocy Afryce w czerpaniu korzyści z lepiej skoordynowanej społeczności ARD, oferującej odpowiednie umiejętności oraz wiedzę wymagane do walki z ubóstwem i zagrożeniami środowiskowymi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę