Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

UWT — Wynik w skrócie

Project ID: 44272
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Przepływy migracyjne i ich wpływ na rynek pracy w UE

Celem badania finansowanego przez UE było pogłębienie wiedzy na temat przepływów migracyjnych do UE oraz ich wpływu na rynek pracy. W wynikach wskazano wady rosnącej tendencji do wdrażania surowszych środków kontroli migracji.
Przepływy migracyjne i ich wpływ na rynek pracy w UE
W ramach projektu "Wymiana nielegalnych pracowników: Gromadzenie danych dotyczących zakresu i procesów zmian statusu oraz pracy nielegalnych pracowników na terenie Europy" (UWT) zajęto się badaniem różnych elementów przepływów migracyjnych – zarówno tych legalnych, jak i nielegalnych. Członkowie konsorcjum skoncentrowali się na nielegalnych oraz niewystarczająco udokumentowanych migrantach, z uwzględnieniem zbadania ich znajomości rynków pracy danego kraju oraz tego, w jaki sposób status migracyjny tych osób ogranicza ich możliwości lub uniemożliwia im pracę.

Partnerzy projektu z siedmiu państw członkowskich UE mieli przed sobą kilka celów, w tym głównie zbadanie powiązań między przepływami migracyjnymi i pracą. Do tych celów należało zgłębienie wpływu przepływów migracyjnych na europejskie rynki pracy, sporządzenie mapy oraz modelu tras migrantów i uchodźców do UE i na jej terenie, a także przetestowanie teorii kapitału społecznego i ludzkiego w związku z migracją.

W prowadzonych w ramach badania pracach związanych z analizowaniem różnych aspektów migracji, wzięto pod uwagę to, jaki wpływ na doświadczenia nielegalnych migrantów miały różnice wieku i płci oraz pochodzenie etniczne. W wynikach zaobserwowano wyraźne oznaki tego, że wysokie wskaźniki imigracji utrzymują się niezależnie od zaostrzania reżimu kontroli imigracji. Czynnikami pobudzającymi są zwykle złe warunki społeczne, gospodarcze lub polityczne w kraju pochodzenia, którym towarzyszy przekonanie, że w kraju docelowym można znaleźć pracę.

Badacze projektu UWT odkryli, że migrantów nie zniechęcają surowsze środki kontroli migracji wdrażane w wielu krajach. Są oni gotowi korzystać z niebezpiecznych tras wjazdowych lub naruszać warunki otrzymania wizy, podejmując pracę nielegalnie. W tym ostatnim przypadku pracodawcy często wykorzystują nieudokumentowany status tych osób, oferując im kiepskie warunki pracy, a czasem nawet źle je traktując. W związku z powyższym, bardziej restrykcyjna kontrola imigracji może być w rzeczywistości postrzegana jako podatny grunt dla bardziej niebezpiecznego oraz opartego na wyzysku środowiska pracy.

Niektóre z zaleceń sformułowanych w ramach projektu UWT dotyczą rozdzielenia przepisów dotyczących migracji oraz zatrudnienia i rozszerzenia zakresu opieki zdrowotnej oraz społecznej, aby wszyscy pracownicy mogli korzystać z ochrony, którą ma zapewniać prawo pracy. Pozwoli to wyeliminować postrzeganie przez pracodawców korzystania z nielegalnej siły roboczej jako korzyści ekonomicznych.

W wynikach podkreślono potrzebę skoncentrowania się na tym, co skłania ludzi do opuszczania swoich krajów, zamiast na skutkach nielegalnej migracji oraz nielegalnego zatrudnienia w krajach docelowych. Pełen zbiór zaleceń sformułowanych w toku prac nad projektem UWT został przedstawiony w obszernym raporcie. Znalazły się tam określone działania, które można podjąć w celu zaradzenia licznym przejawom niesprawiedliwości zidentyfikowanym przez partnerów projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę