Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PROFIT — Wynik w skrócie

Project ID: 506245
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Polska

Usuwanie barier stojących na drodze do sukcesu

Możliwości i równość szans w społeczeństwie są bardzo ograniczone. Ankiety przeprowadzone na terenie Europy rzuciły światło na naturę czynników, które pogarszają mobilność społeczną i uniemożliwiają korzystanie z życiowych szans.
Usuwanie barier stojących na drodze do sukcesu
Przekazywanie nierówności między pokoleniami na tle wdrażania celów zrównoważonego rozwoju i zwiększania jakości życia jest ogromnym wyzwaniem dla społeczeństwa. Sfinansowany przez UE projekt Profit miał na celu sprostanie problemom występującym w zakresie rozwoju świadomego społeczeństwa, zwłaszcza w dziedzinie międzypokoleniowej dziedziczności nierówności (II z I).

Wpływ rodzin, społeczności i społeczeństwa znajduje odzwierciedlenie w społecznej mobilności indywidualnych jednostek. Status społeczny i wysiłki rodziny są głównymi czynnikami wpływającymi na możliwości wykorzystania zasobów ekonomicznych, kulturowych i społecznych przez młodsze pokolenie. Jednak społeczeństwo i społeczność modyfikują przekaz. W tym kontekście działania w zakresie edukacji, zatrudnienia i społecznego dobrobytu wpływają na zasięg możliwości i tryb przekazu.

Projekt Profit rozpoczął identyfikowanie zasad i praktyk (głównie na poziomie lokalnym), które mogą pomóc w ułatwienia mechanizmów społecznej mobilności. Pracownicy badawczy wybrali średniej wielkości miejscowość w każdym kraju i przeprowadzili terenowe prace dotyczące życia młodych dorosłych w wieku 25–29 lat.

Badacze opracowali ankiety, prezentujące cały obraz społecznej mobilności i jej ograniczeń. Przeprowadzono wywiady z politykami szczebla rządowego i lokalnego, pracownikami socjalnymi, nauczycielami i duchownymi, tym samym włączając całą strukturę wpływów na dziedziczność możliwości i mobilności społecznej. Szczególną uwagę poświęcano edukacji, rynkowi pracy i opiece społecznej. Na wszystkich poziomach uwzględniono także różnice płci.

Przegląd literatury dotyczącej odtwarzania nierówności wykazał, że w przeszłości zrealizowano bardzo małą ilość badań w tym zakresie. Stąd bierze się brak wiedzy dotyczącej spostrzegania przekazu możliwości przez ustawodawców i menedżerów usług socjalnych oraz usprawniającej proces usuwania barier.

Co ciekawe, badacze z projektu Profit wykorzystali "twarde" podejście, w którym obowiązują sztywne ograniczenia tworzenia strategii badań. Organy wykonawcze opracowały natomiast "miękkie" struktury. Podejście to wykorzystano w celu sformułowania szczegółowych pytań dotyczących tego, jakich lokalnych platform można użyć w celu zwalczenia wszystkich dziedzicznych zastrzeżeń oraz jak można przenieść dobre praktyki do innych społeczności.

Projekt Profit wykazał, że istnieje silna potrzeba krajowej, regionalnej i lokalnej współpracy w celu zabezpieczenia ciągłej spójności społecznej i ekonomicznej na terenie Europy. Nie można przy tym nie doceniać instrumentów UE, ponieważ istnieje ogólna polityka mająca na celu zwalczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dobrym przykładem jest włączanie problematyki dzieci w główny nurt edukacji, będące ważnym elementem agendy społecznej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przekazywanie nierówności między pokoleniami, społeczna mobilność, różnice płci, spójność społeczna i ekonomiczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę