Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NICHES — Wynik w skrócie

Project ID: 516332
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Budowanie sieci kontaktów pomocne w tworzeniu innowacyjnej koncepcji transportu miejskiego

Dzięki pracy koordynacyjnej i działalności prowadzonej w ramach badań transportu miejskiego można spodziewać się istotnych osiągnięć w kwestii wydajniejszego i bardziej konkurencyjnego europejskiego systemu transportu. Przełoży się to również w dużym stopniu na lepszą kondycję środowiska i wyższy poziom życia, zwłaszcza w odniesieniu do osób mieszkających na obszarach miejskich.
Budowanie sieci kontaktów pomocne w tworzeniu innowacyjnej koncepcji transportu miejskiego
Zespół projektu "Nowe i innowacyjne koncepcje wspierające zrównoważoność transportu europejskiego" (Niches) pomaga w opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnej technologii i strategicznych koncepcji transportu miejskiego, które przyczynią się do zbudowania systemów transportu miejskiego o zrównoważonym charakterze. Aby to osiągnąć, finansowany ze środków UE zespół skupił się na realizacji wielu różnych celów, mając na uwadze uproszczenie koordynacji działalności badawczej prowadzonej przez wszystkie zainteresowane strony w dziedzinie innowacyjnego transportu miejskiego. Pracowano również nad wskazaniem przykładów na zastosowanie innowacyjnych metod transportowych na najważniejszych obszarach i rozpowszechnieniem wiedzy na ten temat.

Działalność zespołu Niches, dążącego do stopniowego wprowadzenia w życie innowacyjnych koncepcji transportu miejskiego, została podzielona na cztery etapy. Oprócz tego uwzględniono rozpowszechnienie wyników i działalność mającą na celu popularyzację wiedzy. Te cztery etapy obejmowały organizację wiedzy naukowej i technicznej, analizę czynników decydujących o powodzeniu, analizę przeszkód oraz możliwości przeniesienia innowacyjnych koncepcji, integrację innowacyjnych koncepcji w obrębie spójnych strategii transportowych, a także zdefiniowanie planów działania i zaleceń dotyczących polityki.

Praca na pierwszym etapie była kluczowa dla zbudowania odpowiedniej podstawy dla pozostałych etapów. Rzetelne fundamenty informacyjne zostały wzmocnione dzięki wskazaniu istotnych zainteresowanych stron dla poszczególnych tematycznych dziedzin projektu, a także dzięki zainicjowanym dyskusjom oraz wymianie informacji między zainteresowanymi stronami z różnych obszarów transportu miejskiego.

Wysiłki zespołu zaowocowały pogłębieniem zrozumienia procesu wdrażania koncepcji, udzielono również wsparcia w kwestii budowania sieci kontaktów między oraz z zainteresowanymi stronami. Członkowie projektu opracowali rekomendacje dotyczące przyszłych badań, wskazując na kwestie niedociągnięć, formatów i perspektyw, oraz opowiedzieli się za określonymi kwestiami politycznymi w celu wsparcia rozwoju i wykorzystania innowacji związanych z europejskim transportem miejskim.

Dwanaście innowacyjnych koncepcji projektu Niches to promocja nowych pomysłów na rozwiązywania problemów i realizację strategicznych celów związanych z transportem miejskim. Wiele z tych koncepcji zostało już z powodzeniem wdrożonych w różnych miastach europejskich, ale potrzebne są dalsze wysiłki, żeby wdrożyć je na szerszą skalę. Aby połączyć innowacyjne koncepcje z istniejącymi metodami, zbadano przeszkody stojące na drodze do wdrożenia tych koncepcji oraz zdefiniowano integrowane strategie.

Rekomendacje dla zainteresowanych stron dotyczące badań i polityki na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym zostały wydane w formie kilku publikacji, a wyniki i rezultaty zostały zaprezentowane w różnych broszurach opublikowanych na zakończenie działalności projektu.

Powiązane informacje

Tematy

Transport
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę