Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SSH-FUTURES — Wynik w skrócie

Project ID: 28770
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Austria

Przełożenie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych na działanie

Badania w zakresie nauk społecznych i humanistycznych mogą potencjalnie wpłynąć na zmianę nieustannie zmieniającego się społeczeństwa, pod warunkiem że będą efektywnie komunikowane. W ramach inicjatywy finansowanej ze środków UE opracowano zalecenia dotyczące najlepszego sposobu, w jaki można byłoby to osiągnąć.
Przełożenie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych na działanie
Projekt "Nauki społeczne i humanistyczne dla Europy" (SSH-Futures) powstał, aby zbadać – w nowatorski sposób – dynamikę wiedzy generowanej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w europejskim krajobrazie badawczym.

Partnerzy projektu spróbowali zrozumieć, jak można lepiej łączyć i rozwijać działania w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, a także interakcje między nimi w sferze społecznej: wpływ na gospodarki, społeczeństwa i instytucje polityczne. Uwzględniając w badaniu elementy retrospektywne i prospektywne, naukowcy próbowali określić, czy tego rodzaju podejście mogłoby zostać włączone do europejskiej polityki w sprawie badań na rzecz zwiększenia wartości.

Biorąc pod uwagę odmienny charakter nauk społecznych i humanistycznych w porównaniu z naukami przyrodniczymi i technicznymi, przyszłość tych pierwszych wymaga ulepszonych i owocnych interakcji między różnymi zainteresowanymi stronami w wielopoziomowym systemie zarządzania. W ramach projektu SSH-Futures opracowano i przeanalizowano obszerną bazę danych na temat stanu badań w zakresie nauk społecznych i humanistycznych w państwach członkowskich UE, a także na temat wspólnych i odmiennych aspektów europejskiego krajobrazu badawczego.

Naukowcy skorzystali z przeglądu literatury, ankiet prowadzonych wśród badawczy z tej dziedziny, ankiety prognostycznej i jakościowych wywiadów eksperckich z zainteresowanymi stronami, aby opracować zalecenia w sprawie poprawy przepływu wiedzy przez granice państw. Ogólny wynik pozwolił przewidzieć ustanowienie innowacyjnej i konkurencyjnej przyszłości europejskiego krajobrazu badawczego w tym obszarze.

Zalecenia obejmują społeczność badawczą, a także instytucje na poziomie europejskim i krajowym; ich celem jest natomiast optymalna wymiana wiedzy w obrębie UE dla uzyskania większego wpływu wyników badań w sprawie nauk społecznych i humanistycznych prowadzącego do świadomych działań. Podkreślono, że aby osiągnąć ten cel, należy podjąć działania w zakresie rozpowszechniania informacji, przekraczające granice akademickie.

Przełożenie wyników badań na działania jest warunkiem koniecznym dla ich znaczenia i przydatności. Decydenci, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i sama opinia publiczna muszą odegrać tu rolę i propagować znaczenie tego przedsięwzięcia na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim/międzynarodowym. Realizacja tego celu wymaga wykorzystania odpowiednich narzędzi i zbudowania zaufania poprzez stosowanie transparentnych metodologii i finansowania. Takie podejście pomoże także skorygować często zaburzony obraz krajobrazu badawczego, który wynika z błędnej interpretacji wyników i informacji. Dlatego też rozpowszechnianie wiedzy musi być czymś więcej niż samym jej udostępnianiem, a także wykraczać poza czas realizacji poszczególnych projektów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę