Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ATP Wynik w skrócie

Project ID: 226248
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Norwegia

Badanie punktów zwrotnych w Arktyce europejskiej

Badacze polarni prowadzą w Arktyce europejskiej badania mające na celu lepsze poznanie reakcji ekosystemu morskiego i kluczowych procesów biologicznych na zmiany klimatu.
Badanie punktów zwrotnych w Arktyce europejskiej
Reakcja ekosystemu na presję zewnętrzną, na przykład ocieplanie się klimatu, może być gwałtowna i nierównomierna. Takie punkty zwrotne prowadzą do istotnych zmian, określanych mianem przesunięcia warunków. Wykorzystując dofinansowanie UE, naukowcy badają zmiany temperatur lodu morskiego i wód oceanicznych w Arktyce europejskiej, aby poznać konsekwencje przekroczenia punktów zwrotnych.

W ramach projektu ATP ("Arctic tipping points") analizowano dane w szeregach czasowych i prowadzono eksperymenty mające na celu ustalenie, czy dla kluczowych gatunków i procesów ekosystemowych w Oceanie Arktycznym istnieją klimatyczne punkty zwrotne. Naukowcy badają również wpływ działalności gospodarczej w tym regionie, obejmującej między innymi akwakulturę, poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz gospodarowanie łowiskami.

Ponadto prowadzone jest modelowanie przyszłych punktów zwrotnych z wykorzystaniem biologiczno-fizycznego modelu sprzężonego wykorzystującego dane szeregów czasowych i analizy doświadczalne. Do testowania cech metod gospodarowania stosowanych na różnych łowiskach tworzony jest dwuwymiarowy model automatów komórkowych. Ponadto naukowcy badają optymalne strategie wydobycia ropy naftowej i gazu przy założeniu określonych cen i warunków pogodowych.

Partnerzy projektu badają również skuteczność instytucji i polityki gospodarowania żywymi zasobami morza oraz złożami paliw kopalnych w obliczu gwałtownych zmian w ekosystemach, jakie niesie zmiana klimatu. Zrozumienie punktów zwrotnych i ich wpływu na różnych poziomach ocieplenia może przynieść cenne informacje dla nowych porozumień międzynarodowych regulujących kwestie zmian klimatycznych.

Inicjatywa ATP pozwoliła doradzić Międzyrządowemu Zespołowi ds. Zmian Klimatu (IPCC) na temat zrównoważonego zarządzania zasobami oraz efektów klimatycznych w różnych scenariuszach zmian klimatu. Badacze opracowali też białą księgę z analizami dostępnych rozwiązań politycznych mających na celu zapobieganie przekroczeniu punktów zwrotnych.

Modele opracowane w ramach projektu ATP są zależne od trzech kluczowych czynników, z których najważniejszym jest dostępność wiarygodnych prognoz naukowych dotyczących przyszłych zmian w ekosystemie morskim Arktyki w reakcji na zmiany klimatu. Pozostałe dwa czynniki to opracowanie modeli wykorzystania zasobów w wymiarze regionalnym oraz skuteczny transfer wiedzy do systemów gospodarczych i politycznych.

Postępy i wyniki prac projektu ATP są upowszechniane na odczytach, w publikacjach naukowych, w witrynie internetowej projektu, w artykułach prasowych, w programach dokumentalnych oraz poprzez organizowanie imprez publicznych.

Wyniki badań konsorcjum ATP pomogą naukowcom i decydentom z całego świata zarówno poznać zagrożenia związane z przekroczeniem punktów zwrotnych w Arktyce i wynikowymi przesunięciami warunków, jak również przeciwdziałać im.

Powiązane informacje

Numer rekordu: 90350 / Ostatnia aktualizacja: 2013-05-20
Dziedzina: Środowisko