Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ATLAS — Wynik w skrócie

Project ID: 217334
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Francja

Wsparcie dla utrzymania pokoju w Europie

Nowy impuls na rzecz wzmocnienia prawodawstwa i praktyk z zakresu praw człowieka pomoże UE poprawić warunki dotyczące cywilów, którzy dostali się w krzyżowy ogień walczących stron oraz sądzenia zbrodni wojennych w bardziej sprawiedliwy sposób.
Wsparcie dla utrzymania pokoju w Europie
Wzmocnienie międzynarodowego prawa humanitarnego może pomóc w ochronie praw człowieka w trakcie trwania konfliktów zbrojnych oraz zminimalizować niesprawiedliwości związane z wojną. Finansowany ze środków UE projekt ATLAS ("Armed conflicts, peacekeeping, transitional justice: Law as solution") zbadał rolę i wpływ rządów prawa i międzynarodowego prawa humanitarnego, aby osiągnąć ten cel.

W czasach, gdy regionalne i domowe wojny toczą się w Afryce, Azji oraz na Bliskim Wschodzie, pogwałcenia praw człowieka oraz naruszenia prawa humanitarnego przybrały nowe formy. W tym świetle projekt zbadał słabości i luki w prawie, aby zaproponować reguły, które zapewnią większą skuteczność istniejących ram prawnych. Zbadano pogwałcenia międzynarodowych praw człowieka oraz prawa humanitarnego w trakcie trwania i po zakończeniu konfliktów zbrojnych, porównując praktyki UE z tymi, które stosowane są w innych krajach w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji.

Projekt przeanalizował przypadki z Bośni, Kambodży, Kosowa i Sierra Leone, badając ich doświadczenie w zakresie operacji pokojowych i krajowych procedur pojednania. Zorganizowano sympozjum i określono rekomendacje dotyczące promowania tematu, analizując najlepsze sposoby integracji praw człowieka i prawodawstwa w ramach misji pokojowych UE.

Ponadto projekt ATLAS zaowocował kompilacją najlepszych praktyk dotyczących ram prawnych i instytucjonalnych oraz środków zapewniających poszanowanie praw człowieka i prawa humanitarnego, jak również opracowaniem kodeksu postępowania dla cywilnego i wojskowego personelu misji pokojowej. Do ogólnych osiągnięć projektu należy zaliczyć normy prawne chroniące populacje cywilów w przypadku konfliktu zbrojnego oraz zintegrowanie komponentu praw człowieka w ramach operacji pokojowych.

Prace rozpoczęte w ramach tego projektu zaczęły już wywierać pozytywny wpływ na ogólną, zewnętrzną politykę UE w zakresie promowania praw człowieka. Wyczerpujące sprawozdanie końcowe dotyczące wyników i rezultatów projektu ATLAS zostało umieszczone na stronie internetowej projektu i dostarczy ono wszystkim zainteresowanym stronom wszelkich informacji na temat tego zasadniczego zagadnienia. Co najważniejsze, postęp w tym obszarze ma na celu zminimalizowanie cierpienia obywateli znajdujących się w obszarze działań wojennych, wzmacniając operacje związane z utrzymaniem pokoju i wspieranie sprawiedliwego traktowania jeńców wojennych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę