Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EIRIISS — Wynik w skrócie

Project ID: 284294
Źródło dofinansowania: FP7-INFRASTRUCTURES

Umacnianie współpracy między badaniami a przemysłem

Nowe podejścia i mechanizmy wspierające współpracę między infrastrukturami badawczymi i przemysłem pomogą rozwijać innowacyjność w całej UE oraz będą wspierać wzrost gospodarczy.
Umacnianie współpracy między badaniami a przemysłem
Dzięki rozwiniętej, finansowanej przez UE infrastrukturze badawczej, w ostatnich dziesięcioleciach badania naukowe, rozwój i innowacje (RDI) odmieniły swoje oblicze. Ważne jest jednak, by mierzyć opłacalność inwestycji w taką infrastrukturę i dbać o to, aby była ona silnie powiązana z przemysłem. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu EIRIISS ("European industrial and RI interaction and support study") podjęli się oceny skuteczności infrastruktur badawczych.

W ramach projektu badano związki i mechanizmy wspierające funkcjonujące na styku badań naukowych i przemysłu, a także zidentyfikowano środki pozwalające zmaksymalizować korzyści płynące z tej interakcji. W tym celu badano stosowane polityki, analizowano literaturę oraz przeprowadzono studia przypadków, badania ankietowe i wywiady z kluczowymi zainteresowanymi stronami. Następnie wyszczególniono wiele różnych sposobów na wpieranie infrastruktur badawczych, wykraczających poza bezpośrednie finansowanie działalności badawczo-rozwojowej.

Określono trzy obszary wymagające wsparcia: zwiększenie widoczności szans związanych ze współpracą między przemysłem i infrastrukturami badawczymi; zwiększenie zaangażowania środków w branżach, które z większym prawdopodobieństwem podejmą współpracę z infrastrukturami badawczymi, i vice versa; najlepsze praktyki związane z zamówieniami i transferem wiedzy, w tym współpraca specjalistów ds. zamówień i zachęcanie przemysłu do większej interakcji z infrastrukturami badawczymi.

W efekcie przygotowano zalecenia dotyczące zakresu, wymiaru i najlepszych metod wspierania przemysłu, pozwalającego maksymalnie wykorzystać innowacje technologiczne. Wyniki projektu rozpowszechniano za pośrednictwem warsztatów, infrastruktur badawczych, instytucji akademickich i przemysłu, przygotowując grunt pod lepszą współpracę na linii badania naukowe–przemysł. Przeprowadzone badania dotyczą polityk UE, krajowych strategii i sieci sektorowych i obejmują szczegółową analizę najlepszych praktyk na rynku infrastruktur badawczych.

Jedne z najważniejszych rekomendacji przygotowanych w ramach projektu dotyczą potrzeby jak najwcześniejszego zaangażowania przemysłu w prace infrastruktur badawczych zarówno w aktualnie realizowanych, jak i przyszłych inicjatywach. Podkreślono także ważne trendy dotyczące badanej dziedziny, takie jak zwiększone inwestycje w infrastrukturę badawczą i nieustające zainteresowanie przemysłu współpracą z infrastrukturami. Podsumowując, projekt EIRIISS powinien przyczynić się do zwiększenia wsparcia dla przemysłu współpracującego z infrastrukturami badawczymi, a tym samym do zwiększenia potencjału ekonomicznego europejskiej branży wysokich technologii poprzez unijną politykę i finansowanie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę