Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CGS EUROPE — Wynik w skrócie

Project ID: 256725
Źródło dofinansowania: FP7-ENERGY
Kraj: Francja

Koordynacja wychwytywania i składowania dwutlenku węgla

W ramach przeprowadzonego niedawno projektu promowano składowanie geologiczne dwutlenku węgla (CO2) w Europie poprzez szereg działań koordynujących.
Koordynacja wychwytywania i składowania dwutlenku węgla
Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) to obiecujący sposób na ograniczenie skutków zmiany klimatu. Aby CCS mogło jednak przynieść zamierzone efekty, musi być szerzej stosowane w całej Europie.

"Pan-European coordination action on CO2 geological storage" (CGS EUROPE) to finansowana przez UE inicjatywa na rzecz walki ze zmianą klimatu poprzez usprawnianie CCS w Europie.

Projekt CGS EUROPE propagował CGS poprzez networking i współpracę między różnymi państwami członkowskimi UE oraz czterema krajami stowarzyszonymi. W pracach wzięły udział trzydzieści cztery instytuty badawcze o rozległym doświadczeniu w zakresie składowania CO2 oraz Europejska Sieć Doskonałości w dziedzinie CGS (CO2GeoNet).

Podjęto współpracę z organami CCS i zainteresowanymi organizacjami na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym na rzecz usprawnienia CGS i uzyskania funduszy zewnętrznych. Prowadzono też ścisłą współpracę z grupą zadaniową CO2GeoNet, aby zagwarantować, że działania w zakresie CGS wykroczą poza ramy projektu.

Przygotowano przyjazną dla użytkownika i łatwą do zrozumienia bazę danych dla użytkowników CCS. Członkowie pracowali też nad trzema raportami zawierającymi dane na temat monitorowania wydajności systemu CGS, wyboru miejsc składowania, zagrożeń operacyjnych i dotyczących bezpieczeństwa, a także istotnych dyrektyw i przepisów.

Członkowie zespołu utworzyli partnerstwa z innymi badaczami w dziedzinie CCS w celu zbudowania bazy danych potencjalnych miejsc składowania, określenia wymogów dotyczących infrastruktury wymaganej do składowania oraz wspierania projektów pilotażowych CGS. W ramach projektu CGS EUROPE zorganizowano też szereg warsztatów, seminariów i krótkich kursów dla członków CO2GeoNet.

Dzięki działaniom CGS EUROPE sieć CO2GeoNet powiększyła się do 24 członków w 16 krajach.

Prace te zmniejszyły lukę w wiedzy o CGS poprzez rozpowszechnianie informacji i tworzenie sieci. Wyniki prac przełożą się na znaczny spadek poziomu CO2 dzięki wymianie wiedzy między instytucjami badawczymi, jak również wsparciu finansowemu i prawnemu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, dwutlenek węgla, składowanie geologiczne, zmiana klimatu, geologiczne składowanie CO2
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę