Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Większa mobilność i możliwości rozwoju kariery dla badaczy

W Belgii odbyła się konferencja wspierająca mobilność badaczy i rozwój karier naukowych poprzez zbadanie kluczowych tematów i sformułowanie rekomendacji, które umożliwią osiągnięcie tej wizji.
Większa mobilność i możliwości rozwoju kariery dla badaczy
Ważną zaletą UE jest możliwość przemieszczania się badaczy między państwami członkowskimi i podejmowania pracy w różnych krajach bez barier i ograniczeń. Ma to kluczowe znaczenie dla umacniania europejskiej gospodarki opartej na wiedzy, wspomagania innowacji oraz otwierania nowych kierunków rozwoju kariery dla zdolnych badaczy. Mając to na uwadze, wykorzystano dofinansowanie UE dla projektu CAMORE ("Conference on the careers and mobility of researchers") w celu zorganizowania w 2010 r. w Brukseli konferencji poświęconej zwiększaniu mobilności badaczy europejskich i otwieraniu przed nimi nowych perspektyw.

Dwudniowa konferencja przyciągnęła ponad 350 uczestników, a wyniki badań i najlepsze praktyki prezentowało blisko 50 prelegentów. Konferencja dotyczyła wielu branży gospodarki w sektorze publicznym i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem karier badaczy zajmujących się nauką i innowacją. Poruszano między innymi tematy wskaźników kariery i mobilności umożliwiających pomiar postępów, warunków pracy, metod rekrutacji, równowagi płci, świadczeń emerytalnych oraz roli małych i średnich przedsiębiorstw w zapewnieniu mobilności.

W ramach projektu CAMORE badano też współpracę przemysłu ze środowiskami akademickimi w dziedzinie szkoleń, rozwoju kariery i dzielenia się wiedzą w zakresie badań, przyglądając się również polityce sektora i kwestiom ochrony praw własności intelektualnej. Innym ważnym celem konferencji było zachęcenie do przejrzystości w rekrutacji i szerszego publikowania ofert pracy, czemu miało posłużyć ulepszenie zaprojektowanej w tym celu witryny internetowej EURAXESS.

Na zakończenie konferencji sformułowano rekomendacje i plany na przyszłość mające zachęcać badaczy do korzystania z możliwości, jakie daje mobilność nie tylko w obrębie Europy, ale też w innych częściach świata. Inicjatywa została powtórzona w innych miastach i już przyniosła korzyści dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Bardziej intensywna współpraca i wymiana wiedzy między badaczami w UE będzie przynosić coraz większe korzyści, umacniając europejską gospodarkę opartą na wiedzy poprzez zwiększenie innowacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę