Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Usprawnianie reagowania i przywracania sprawności w sytuacjach kryzysowych

Wypadki w elektrowniach jądrowych zwróciły uwagę opinii publicznej na gotowość służb rządowych do reagowania w takich sytuacjach. Aby usprawnić zarządzanie kryzysowe, jedna z inicjatyw UE stworzyła długoterminową platformę gotowości do reagowania awaryjnego i przywracania sprawności.
Usprawnianie reagowania i przywracania sprawności w sytuacjach kryzysowych
Finansowany ze środków UE projekt NERIS-TP zajął się lukami w wiedzy zidentyfikowanymi przez wcześniejsze inicjatywy i przyczynił się do stworzenia europejskiej platformy technologicznej zwiększającej gotowość na sytuacje awaryjne i ich konsekwencje.

Utworzone Europejskie Stowarzyszenie Platformy NERIS ma status prawny organizacji pozarządowej, co umożliwi jego długoterminowe funkcjonowanie. Powołano komitet w celu opracowania nowego programu badań strategicznych wskazującego tematy badań na poziomie europejskim. Zidentyfikowane obszary odpowiednio uszeregowano, stwarzając listę priorytetów badawczych o kluczowym znaczeniu dla przyszłych europejskich programów badań.

Badacze zaktualizowali modele symulacyjne w celu uwzględnienia najnowszych zaleceń Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP) dotyczących nowych i trwających sytuacji kryzysowych. Opracowano nowy model przesiewania pozwalający uwzględniać te rekomendacje w systemach wspomagania decyzji. W ramach projektu opracowano też oprogramowanie kreatora ułatwiające użytkownikom wybór odpowiedniej strategii odkażania.

Partnerzy projektu zintegrowali system wczesnego powiadamiania z istniejącymi europejskimi systemami wspomagania decyzji ARGOS i RODOS, dodatkowo ulepszając niektóre moduły tych systemów. W efekcie powstały narzędzia oprogramowania umożliwiające uruchamianie systemu RODOS dla dowolnie wybranego miejsca na Ziemi poprzez pobranie globalnych danych meteorologicznych. Do systemu RODOS dodano funkcje asymilacji danych pozwalające lepiej skalować pozyskane dane do warunków lokalnych.

Uczestnicy projektu we współpracy z członkami Platformy NERIS zwiększyli gotowość państw członkowskich na incydenty jądrowe i radiologiczne, uwzględniając wkład zaangażowanych podmiotów lokalnych, krajowych i międzynarodowych, w tym również decydentów i ekspertów. We współpracy z zainteresowanymi stronami zidentyfikowano też i omówiono potrzeby przyszłych badań w zakresie reagowania kryzysowego i przywracania sprawności, wykorzystując w tym celu grupy robocze, warsztaty i kursy szkoleniowe.

Projekt NERIS-TP połączył badaczy, przedstawicieli przemysłu i służby ratownicze w celu wymiany najlepszych praktyk, wiedzy i technologii dla zwiększania gotowości reagowania na incydenty radiologiczne i przywracania sprawności po zażegnaniu kryzysu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Reagowanie kryzysowe, reagowanie i przywracanie sprawności, jądrowe, platforma technologiczna, katastrofa radiologiczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę