Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NANOTEST — Wynik w skrócie

Project ID: 201335
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Norwegia

Ocena toksyczności nanocząsteczek wykorzystywanych w diagnostyce medycznej

Naukowcy opracowali alternatywne strategie testowania w celu oceny nanotoksyczności materiałów wykorzystywanych w diagnostyce medycznej. Poprawa zrozumienia mechanizmów komórkowych toksyczności dostarczy również informacji do celów związanych z legislacją i opracowywaniem przepisów.
Ocena toksyczności nanocząsteczek wykorzystywanych w diagnostyce medycznej
Nanocząsteczki (NP), drobne materiały w skali atomowej i cząsteczkowej, stały się wszechobecne w miarę włączania innowacyjnych nanomateriałów do coraz większej liczby elementów i urządzeń. Wiele projektów odniosło się lub odnosi do wpływu nanocząsteczek na układy biologiczne, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy w branżach przetwórczych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu skoncentrowano się na nanoczęsteczkach wykorzystywanych w analizie medycznej, z równorzędnym celem w postaci dalszego uszczegółowienie skutków działania nanoczęsteczek na układy biologiczne.

Konsorcjum ekspertów z wielu dziedzin przebadało oddziaływanie sześciu reprezentatywnych nanomateriałów terapeutycznych na wybrane tkanki i organy docelowe. Naukowcy scharakteryzowali nanoczęsteczki i zgromadzili nowe informacje dotyczące pobierania, kinetyki transportu i punktów końcowych toksyczności. Równocześnie z kombinacją URZ (udoskonalenie, redukcja, zastąpienie) opracowali alternatywne strategie testowania z wysoką przepustowością, oparte na metodach in vitro oraz in silico (komputerowej). Zespół układów testowych umożliwił opracowanie odpowiednich biomarkerów dla poszczególnych organów. Oprócz tego przyczyniły się one do identyfikacji problemów, które mogą ograniczać wykrywalność nanoczęsteczek i/lub zdolność oceny ich oddziaływania na tkanki biologiczne. Ponadto badania doprowadziły do wyróżnienia oddziaływania aglomeracji i agregacji nanoczęsteczek na efekty toksyczne.

Uzyskana wiedza dotycząca oddziaływania nanoczęsteczek na komórki, organy, zwierzęta i krew pomoże opracować odpowiednie regulacje prawne i przepisy, zapewniające bezpieczeństwo produkcji, wykorzystania i utylizacji nanocząsteczek. Baza danych projektu NANOTEST zawiera informacje dotyczące nanoczęsteczek, pochodzące z różnych projektów dotyczących ich toksyczności. Zostaną one umieszczone na platformie informacyjnej NanoHUB, zawierającej wiadomości i metodologie odnoszące się do nanocząsteczek, przeznaczone do celów związanych z dalszą analizą metadanych przez społeczność naukową i decydentów.

Projekt NANOTEST w istotny sposób przyczynił się do zrozumienia oddziaływania wybranych nanocząsteczek na tkanki docelowe i organy oraz leżące u ich podstawy mechanizmy komórkowe. Zestandaryzowane procedury testów in vitro oraz in vivo, mających na celu ocenę toksyczności, zmniejszą zakres testów na zwierzętach, przyczyniając się do zwiększenia szybkości i dokładności. Chociaż nanotoksykologia jest nową dziedziną, jej podstawy zostały umocnione i będą stanowiły lepszą bazę dla przyszłych uzupełnień.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę