Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BRIDGES — Wynik w skrócie

Project ID: 283499
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Hiszpania

Bezpieczeństwo usług systemu Copernicus

Usługi systemu Copernicus do zastosowań bezpieczeństwa zbliżają się do dojrzałości operacyjnej, ale przejście z fazy przedoperacyjnej do operacyjnej utrudniają niedostateczne postępy w zakresie zarządzania danymi i ich bezpieczeństwa. Jeden z projektów UE zajął się usunięciem tej bariery, tworząc modele skutecznego zarządzania w tym obszarze.
Bezpieczeństwo usług systemu Copernicus
Doprowadzenie usług systemu Copernicus do dojrzałości operacyjnej nadal wymaga prac badawczo-rozwojowych lub demonstracji na odpowiednio dużą skalę. Szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa usługi Copernicus są relatywnie słabo rozwinięte w porównaniu z usługami środowiskowymi. Wynika to po części ze złożoności i ograniczeń politycznych w dziedzinie bezpieczeństwa.

Stwierdzono też, że kluczowe znaczenie dla pomyślnego przejścia od usług przedoperacyjnych do operacyjnych będą mieć postępy w projektowaniu i implementowaniu długoterminowej struktury zarządzania. Za cel projektu UE "Building relationships and interactions to develop GMES for European security" (BRIDGES) przyjęto wspomaganie tego procesu poprzez zaproponowanie modeli zarządzania, możliwości implementacji i pozycji zaangażowanych podmiotów.

Biorąc pod uwagę istniejące ramy instytucjonalne, partnerzy projektu BRIDGES rozważali też możliwe role Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej (EUSC). Jest to jedyna agencja europejska zdolna przetwarzać duże ilości danych geograficznych w sposób wspomagający podejmowanie decyzji. EUSC mogłoby pełnić rolę koordynatora dostępu do danych kosmicznych w dziedzinie bezpieczeństwa.

W pierwszej fazie projektu BRIDGES przeprowadzono szczegółową analizę istniejących modeli zarządzania, aby zidentyfikować dostępne opcje w zakresie koordynowania świadczenia usług i żądań dostępu. Na podstawie tych wyników i wstępnych analiz przeprowadzonych w ramach projektu G-MOSAIC przygotowano w drugiej fazie projektu kilka nowych modeli zarządzania.

Uwzględniając różnorodność użytkowników docelowych i dużą liczbę możliwych zastosowań, zadbano o poziom szczegółowości nowych modeli umożliwiający skuteczne połączenie celów cywilnych i wojskowych. W trzeciej zaplanowanej fazie prac skoncentrowano się na analizie implikacji technicznych, prawnych i finansowych, dokonując między innymi oceny kosztów i korzyści.

Oczekuje się, że prace projektu w dziedzinie zarządzania usługami bezpieczeństwa systemu Copernicus wniosą znaczący wkład w zarządzanie przyszłymi usługami operacyjnymi w trzech obszarach: kontroli granic, monitoringu morskiego i wspomagania działań zewnętrznych. Polityki te mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Europy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo, Copernicus, usługi operacyjne, kontrola granic, monitoring morski
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę