Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CANTOGETHER — Wynik w skrócie

Project ID: 289328
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE
Kraj: Francja

Nowe podejścia do rolnictwa

Niedawne badania wykazały, że działalność mieszana (uprawy rolne połączone z hodowlą zwierząt) może realnie poprawić produktywność rolnictwa europejskiego i ograniczyć jego negatywny wpływ na środowisko.
Nowe podejścia do rolnictwa
Sektor rolniczy musi zmierzyć się z licznymi wyzwaniami w kwestii ochrony zasobów naturalnych, na przykład wody i fosforu, oraz utrzymywania żyzności gleby i bioróżnorodności. Jednym ze sposobów sprostania tym wyzwaniom jest stosowanie systemów rolnictwa mieszanego, gdzie hodowla zwierząt i uprawy roślin są połączone na poziomie gospodarstwa lub danego terytorium.

Celem projektu CANTOGETHER (Crops and animals together) było zaprojektowanie i przetestowanie prototypowych systemów rolnictwa mieszanego. Systemy te łączą produkcję zwierzęcą i roślinną i opierają się na europejskiej sieci istniejących gospodarstw doświadczalnych i komercyjnych. Gospodarstwa lub grupy gospodarstw pozwalają prowadzić analizy przypadków i obejmują szeroki zakres warunków naturalnych i socjoekonomicznych.

Członkowie projektu opracowali szereg prototypowych systemów rolnictwa mieszanego na poziomie gospodarstwa i terytorium, wykorzystując zarówno terytoria naturalne, jak i administracyjne. Kluczowym aspektem tego procesu było opracowanie narzędzi i metod do dokładnego pomiaru skuteczności systemów rolnictwa mieszanego.

Najbardziej obiecujące systemy rolnictwa mieszanego zastosowano w gospodarstwach objętych analizami przypadków, w każdym przypadku zbierając dane środowiskowe, naukowe i ekonomiczne. Dane te wykorzystano następnie do sporządzenia szczegółowych ocen ekonomicznych i środowiskowych.

Z typowych innowacji należy wymienić zbiorowe biogazownie i inne procesy gospodarowania odpadami oraz dywersyfikację płodozmianu upraw z uwzględnieniem roślin paszowych i białkowych. Ustalono, że współpraca między gospodarstwami (np. dzielenie się obornikiem, sianem, paszą i inwentarzem) poprawia ogólną produktywność i wyniki ekonomiczne, dodatkowo przynosząc też pewne korzyści ekologiczne. Ogólnie stwierdzono, że systemy rolnictwa mieszanego dają korzyści ekonomiczne, agronomiczne, środowiskowe i społeczne, jednak kosztem zwiększenia obciążenia rolników pracą, co stanowi osobne wyzwanie.

Prototypowe systemy MFS opracowane w ramach projektu CANTOGETHER pomogą w łagodzeniu oddziaływania emisji gazów cieplarnianych. Wyniki projektu pomogą ograniczać wpływ europejskiego rolnictwa na środowisko, a jednocześnie zwiększać jego produktywność i zmniejszać uzależnienie od zasobów zewnętrznych.

Powiązane informacje

Tematy

Agriculture

Słowa kluczowe

Rolnictwo, hodowla zwierząt, systemy rolnictwa mieszanego, uprawa roślin, CANTOGETHER
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę