Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MEDIAACT — Wynik w skrócie

Project ID: 244147
Źródło dofinansowania: FP7-SSH

Zapewnienie odpowiedzialności mediów

Jak zapewnić w społeczeństwach europejskich równowagę między wolnością mediów a ich odpowiedzialnością? Projekt badawczy finansowany przez UE zbadał to zagadnienie i sformułował zalecenia strategiczne.
Zapewnienie odpowiedzialności mediów
Media mogą przynosić społeczeństwu ogromne korzyści, ale przy tym dysponują ogromną władzą, która może być używana w sposób nieodpowiedzialny. Finansowany ze środków UE projekt 'Media accountability and transparency in Europe' (MEDIAACT) podjął badania tej kwestii, angażując 11 partnerów z krajów europejskich I jednego z Jordanii. Trwający trzy I pół roku projekt rozpoczęto w lutym 2010 r. I otrzymał on dofinansowanie w wysokości 1,5 mln EUR. Celem projektu było przeprowadzenie opartej na faktach analizy odpowiedzialności mediów z myślą o umacnianiu wolności prasy, utrzymywaniu wysokich standardów dziennikarskich I formułowaniu sugestii strategicznych.

Prace prowadzono w trzech kierunkach. Badacze zajęli się oceną instrumentów odpowiedzialności mediów niezbędnych do prowadzenia debaty. W ramach projektu MEDIAACT planowano też porównać wpływ instrumentów odpowiedzialności mediów w różnych kulturach w Europie I poza jej granicami. Dodatkowo miały zostać sformułowane cele strategiczne dla UE oraz mechanizmy motywujące przedstawicieli mediów do czynnego udziału.

W pierwszej fazie badań zajęto się analizą obecnego stanu samoregulacji mediów I struktur odpowiedzialności mediów w poszczególnych krajach partnerskich. W drugiej fazie przeprowadzono wywiady jakościowe z około 90 amerykańskimi, arabskimi I europejskimi ekspertami w dziedzinie odpowiedzialności mediów elektronicznych. Celem tych wywiadów było określenie wpływu Internetu I sieci społecznościowych na kwestie samoregulacji I odpowiedzialności. W ramach trzeciego etapu ankietowano 1762 dziennikarzy, zadając pytania o ich nastawienie do samoregulacji mediów. Była to pierwsza tego typu ankieta w historii.

Wyniki I rekomendacje projektu zaprezentowano w 20 obszarach badań. Okazało się, że dziennikarze europejscy są przeciwni państwowym mechanizmom kontroli, uważając je za podatne na nadużycia. Są też jednak zgodni, że istniejące instrumenty odpowiedzialności są niewystarczające. Uczestnicy projektu MEDIAACT zaproponowali system zachęt motywujących agencje medialne do inwestowania w odpowiedzialność połączony z systemem sankcji za naruszenia.

Wyniki projektu MEDIAACT zostały upowszechnione wśród różnorodnych stron zainteresowanych, aby promować debatę. Osiągnięto to między innymi poprzez konferencje, artykuły w czasopismach naukowych I książki. Uczestnicy projektu opracowali też zestaw narzędzi mających zwiększyć zaangażowanie przedstawicieli mediów, decydentów politycznych, wykładowców dziennikarstwa I szerokiego społeczeństwa. Są one dostępne w witrynie internetowej projektu.

Projekt MEDIAACT pomyślnie osiągnął wyznaczony cel zbadania praktyk I mechanizmów odpowiedzialności mediów w Europie. Wyniki przyczynią się do ożywienia debaty na ten temat, docelowo prowadząc do podnoszenia jakości pracy mediów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę