Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

JPI2013 — Wynik w skrócie

Project ID: 321557
Źródło dofinansowania: FP7-GA

Plany dla wspólnego programowania europejskiego

W ramach inicjatywy Horyzont 2020 UE intensywnie inwestuje w badania wykorzystujące zasoby publiczne do zapewnienia globalnej konkurencyjności Europy. Jeden z projektów finansowanych ze środków UE umożliwił zorganizowanie konferencji poświęconej wspólnemu programowaniu w celu optymalnego współdziałania i przydzielania zasobów.
Plany dla wspólnego programowania europejskiego
Stworzenie i uruchomienie w 2008 r. dziesięciu inicjatyw wspólnego programowania zainicjowało europejską współpracę badawczą na płaszczyźnie programów ramowych i znacząco usprawniło procesy badawcze. Wspólne inicjatywy dotyczyły konkretnych obszarów wspólnych zainteresowań krajów członkowskich UE i państw stowarzyszonych. Realizacja tych inicjatyw przyniosła skoordynowane badania, prace rozwojowe i innowacje. Lepsze koordynowanie inwestycji publicznych wymaga jednak rozwiązania problemów z fragmentacją i dublowaniem prac.

Za cel projektu JPI2013 ("Joint programming: Agenda for the future and achievements to date") przyjęto usprawnienie współpracy i kontaktów między kluczowymi stronami zainteresowanymi. Celem strategicznym było optymalne wykorzystywanie inwestycji w badania europejskie poprzez planowanie strategiczne i lepszą integrację z Europejską Przestrzenią Badawczą (EPB).

Na podstawie doświadczeń i wiedzy z lat 2008–2012 dokonano identyfikacji potencjalnych problemów i osiągnięć. Za punkt odniesienia posłużyły wyniki zebrane w drugim dwuletnim raporcie na temat wspólnego programowania, opublikowanym w grudniu 2012 r. Zorganizowana w Irlandii na początku 2013 r. konferencja przyciągnęła około 360 uczestników, w tym decydentów, przedstawicieli organizacji finansujących badania krajowe, uczestników wspólnych programów badawczych, badaczy, przedstawicieli przemysłu i innych.

Prowadzono szczegółowe dyskusje na temat roli inicjatyw wspólnego programowania w spełnianiu potrzeb społeczeństwa, ich potencjału w zakresie badań i innowacji oraz komercyjnego upowszechniania ich wyników. Ponadto zajęto się takimi kwestiami, jak kierunki przyszłych działań pozwalające zapewnić skuteczne i skoordynowanie wdrażanie inicjatyw wspólnego programowania angażujących środowiska akademickie i przemysł.

Wyniki konferencji upowszechniono wśród uczestników ponadnarodowych europejskich systemów finansowania, w tym inicjatyw wspólnego programowania, sieci ERA-NET i inicjatyw z artykułu 185, poprzez odczyty, prezentacje i podsumowania sesji. Raport z konferencji zaprezentowano w maju 2013 r. przed Europejską Radą Konkurencyjności ds. wspólnego programowania. Aby zapewnić maksymalne zaangażowanie odbiorców i opinii publicznej, posłużono się odczytami, objazdami, seminariami, informacjami prasowymi, witryną internetową i kontem Twitter projektu.

W latach 2014–2020 Europa powinna wysunąć się na czoło rynku globalnego dzięki komercyjnemu zrealizowaniu przełomowych odkryć i innowacji w ramach inicjatyw wspólnego programowania.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę