Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MCFC-CONTEX — Wynik w skrócie

Project ID: 245171
Źródło dofinansowania: FP7-JTI

Większa trwałość ogniw paliwowych

Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracowuje nową technologię ogniw paliwowych, która pomoże sprawić, by nasza planeta była zdrowsza. Pozwoli ona ograniczyć emisje związane ze spalaniem paliw kopalnych oraz umożliwi skojarzone wytwarzanie ciepła i energii (CHP) z biogazu.
Większa trwałość ogniw paliwowych
W kontekście nasilających się zmian klimatycznych ograniczenie globalnego śladu węglowego ma ogromne znaczenie. Zastąpienie paliw kopalnych paliwami odnawialnymi lub pochodzącymi z odpadów wymaga długofalowego działania. Przechwytywanie i sekwestracja związków węgla (CCS) to krok pośredni, który można stosować, zanim ten cel zostanie osiągnięty.

W tym kontekście finansowany ze środków UE zespół naukowców biorących udział w projekcie MCFC-CONTEX zajmuje się optymalizacją ogniw paliwowych ze stopionym węglanem (MCFC). MCFC przechwytują CO2 z gazów spalinowych elektrowni po stronie katody i przekształcają zrównoważone paliwa węglowodorowe, takie jak biogaz, na elektryczność po stronie anody. Dzięki temu można je wykorzystywać w oczyszczaniach ścieków, takich jak generator kogeneracyjny MCFC zasilany biogazem pochodzącym z procesu oczyszczania.

Zanieczyszczenia w niekonwencjonalnych paliwach pochodzenia organicznego (otrzymanych z odpadów) powodują obniżenie sprawności MCFC, a badacze zajmują się tym problemem. Badają oni mechanizmy zanieczyszczania, aby określić granice tolerancji MCFC pod kątem długoterminowej wydajności i niezawodności. Jednocześnie pracują nad optymalizacją oczyszczania biogazu pochodzącego z oczyszczania ścieków oraz gazu ziemnego, tak by poziom oczyszczania był zgodny z tolerancjami MCFC.

Naukowcy rozpoczęli od określenia znaczenia i priorytetu wybranych zanieczyszczeń. Po stronie paliwa, w związku z konwersją biogazu na energię cieplną i elektryczną, do zanieczyszczenia anod dochodzi głównie z powodu siarkowodoru (H2S), węglowodorów fluorowcowanych i siloksanów. Po stronie utleniacza, w przypadku modernizacji elektrowni spalinowych i separacji CO2, badano zanieczyszczenie katod przez dwutlenek siarki (SO2) i tlenek azotu. Odkryto nieoczekiwane działanie SO2 na katodzie, które prowadzi do zanieczyszczenia anody poprzez elektrolit. Zjawisko to wydaje się zależeć od wykorzystania paliwa. Opracowano specjalny model, a obecnie trwają wstępne testy walidacyjne w warunkach braku zanieczyszczenia.

Dotychczasowe prace pozwoliły na przygotowanie wstępnego projektu zoptymalizowanego systemu oczyszczania gazu w skali przemysłowej, który ostatecznie doprowadzi do powstania pilotażowej instalacji oczyszczania gazu.

Projekt MCFC-CONTEX powinien wywrzeć istotny wpływ na wykorzystanie biogazu i CCS. Postępy w tej dziedzinie pomogą w rozwiązaniu aktualnych i przyszłych problemów związanych z globalną zmianą klimatu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę