Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EEBGUIDE — Wynik w skrócie

Project ID: 285490
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT

Ocena cyklu życia ekologicznych budynków

Ocena cyklu życia (LCA) pozwala określić wpływ produktu na środowisko, począwszy od wydobycia i przetworzenia surowca, skończywszy na likwidacji lub recyklingu produktu końcowego. W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy opracowano wytyczne operacyjne dotyczące przeprowadzenia LCA względem energooszczędnych budynków.
Ocena cyklu życia ekologicznych budynków
LCA mogą posłużyć do certyfikacji budynków zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju oraz sporządzenia deklaracji środowiskowych produktu (EPD) obejmujących materiały wykorzystywane do budowy. Istnieje także coraz silniejsza tendencja, by oceny te pełniły rolę także w projektach budowlanych jako narzędzie wspomagania podejmowania decyzji.

Projekt EEBGUIDE stworzył powszechną metodologię i komplet przepisów dotyczących prowadzenia badań LCA nad budynkami energooszczędnymi. Metodologia oparta jest na obowiązujących wytycznych, takich jak podręcznik Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) czy międzynarodowy referencyjny system danych na temat cyklu życia produktów (ILCD).

Projekt EEBGUIDE pozwoli specjalistom korzystającym z LCA z sektora prywatnego i publicznego określać ilościowo wpływ produktu na środowisko w sposób spójny i znaczący. W tym celu opracowano dokument zawierający wytyczne, przeprowadzono badania LCA przypadku i rozpowszechniono je wśród zainteresowanych stron. Powstała także strona internetowa, która pełni funkcję platformy informacyjnej.

Dokument zawierający wytyczne EEBGUIDE pomoże w ocenie cyklu życia zarówno istniejących budynków, jak i tych w budowie. Może mieć również zastosowanie do produktów budowlanych i rozwiązań technicznych w ramach europejskiej inicjatywy na rzecz energooszczędnego budownictwa (E2B EI), będącej programem badawczym realizowanym przez środowisko przemysłowe.

Na poziomie polityki europejskiej, projekt EEBGUIDE bezpośrednio łączy przemysł budowlany z europejską platformą LCA oraz siecią danych ILCD.

Działania te wpłynęły także na europejskie polityki, m. in. zintegrowaną politykę produktową (IPP), nowe przepisy dotyczące wyrobów budowlanych oraz inicjatywę rynków pionierskich dla Europy (LMI) w zakresie zrównoważonego budownictwa. Wskaźniki środowiskowe i LCA wpłyną także na strategie tematyczne dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Ważne, powstałe niedawno instrumenty w tym kontekście to plan działania na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej (SCP/SIP).

Wśród innych efektów projektu EEBGUIDE można wymienić tworzenie nowych miejsc pracy dla specjalistów, zwiększanie konkurencyjności Europy oraz zapewnianie zdrowych i bezpiecznych warunków pracy, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Ponadto, wykorzystanie podejść partycypacyjnych w tworzeniu dokumentu zawierającego wytyczne pomoże przyczynić się do bardziej demokratycznego społeczeństwa opartego na wiedzy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę