Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Temat

Aspekty biznesowe (6)
Aspekty ekonomiczne (6)
Automatyzacja (18)
Badania Naukowe (157)
Bezpieczenstwo (12)
Bezpieczeństwo (12)
Biotechnologia (30)
Biotechnologia medyczna (6)
Biotechnologia rolna (12)
Informacje i media (42)
Inne technologie (6)
Inne zagadnienia dotyczace energii (6)
Innowacja i transfer technologii (36)
Linie polityczne (19)
Medycyna i zdrowie (24)
Nanotechnologie i nanonauki (6)
Nauki biologiczne (18)
Nauki społeczne i humanistyczne (12)
Ochrona srodowiska (134)
Odnawialne zródla energii (12)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (12)
Oszczednosc energii (12)
Prawodawstwo i przepisy (19)
Produkcja przemyslowa (102)
Prognozy (7)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (18)
Robotyka (30)
Rolnictwo (48)
Technologia materialowa (42)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (126)
Technologie sieciowe (18)
Transport (30)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (6)
Zasoby morza i rybolówstwo (6)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (6)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (13)
Zrównoważony rozwój (24)
Zywnosc (36)

Język

Deutsch (19)
English (19)
Español (19)
Français (19)
Italiano (19)
Polski (19)

Wyszukiwanie zaawansowane

Results 1 - 10 of 115
Order by: Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Innovation et exploration grâce à des recherches de pointe sur le microbiome
Toute personne et tout objet est entouré de microbiomes. Comprendre leur action, leur nature et la façon dont ils interagissent constitue un nouveau défi scientifique qu'il est aujourd'hui possible de relever grâce aux progrès rapides réalisés en cartographie génomique, roboti...
Record Number: 400693
Last updated on: 2017-10-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Innowacje i odkrycia dzięki nowoczesnym badaniom nad Mikrobiomem
Mikrobiomy otaczają wszystko i wszystkich, a zrozumienie ich roli, tego czym są i w jaki sposób wchodzą w interakcje stanowi nową granicę nauki, która teraz jest osiągalna dzięki szybkiemu rozwojowi mapowania genomów, robotyki i analizy chemicznej. To, co do tej pory wiemy i r...
Record Number: 400693
Last updated on: 2017-10-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Innovation and exploration through cutting-edge Microbiome research
Everybody and everything is surrounded by microbiomes and understanding what microbiomes do, what they are, and how they interact is a new scientific frontier made now reachable by rapid advances in genomic mapping, robotics, and chemical analysis. What we know and understand ...
Record Number: 400693
Last updated on: 2017-10-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Innovationen und Fortschritte durch bahnbrechende Mikrobiom-Forschung
Alles und jeder ist von Mikrobiomen umgeben. Zu verstehen, was Mikrobiome tun, was sie sind und wie sie interagieren, ist eine neue wissenschaftliche Grenze, die mittlerweile durch rasante Fortschritte in den Bereichen Genomkartierung, Robotik und chemischer Analyse greifbar g...
Record Number: 400693
Last updated on: 2017-10-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Innovazione ed esplorazione attraverso la ricerca d’avanguardia sul microbioma
I microbiomi circondano tutto e tutti. Capire cosa sono i microbiomi, cosa fanno e come interagiscono è una nuova frontiera della scienza, resa ora raggiungibile grazie ai rapidi progressi nella mappatura del genoma, nella robotica e nell’analisi chimica. Ciò che sappiamo e co...
Record Number: 400693
Last updated on: 2017-10-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Innovación y exploración gracias a investigación pionera sobre el microbioma
Todo y todos estamos rodeados por microbiomas, y comprender la función que cumplen, qué son exactamente y cómo interactúan supone una nueva frontera de la ciencia que está al alcance gracias a los avances que se suceden con rapidez en las áreas del mapeo genómico, la robótica ...
Record Number: 400693
Last updated on: 2017-10-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Exploiting opportunities and addressing the challenges of biotech in the Agri-Food sector
Advances in biotechnologies promise to be one of the major leaps in human scientific understanding in the twenty-first century, offering new products and processes that may help to address some of the world’s most pressing challenges. The Agri-Food sector is one area where bio...
Record Number: 400315
Last updated on: 2017-09-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Oportunidades y retos de la biotecnología en el sector agroalimentario
Los progresos biotecnológicos podrían ser uno de los mayores avances científicos del siglo XXI y ofrecer productos y procesos con los que abordar algunos de los retos más importantes que amenazan al planeta. El sector agroalimentario es un ámbito en el que las biotecnologías p...
Record Number: 400315
Last updated on: 2017-09-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Sfruttare le opportunità e affrontare le sfide delle biotecnologie nel settore agroalimentare
I progressi nelle biotecnologie potrebbero rappresentare una delle maggiori svolte nel pensiero scientifico del XXI secolo, offrendo nuovi prodotti e servizi per aiutare ad affrontare alcune delle più importanti sfide globali. Quello agroalimentare è un settore in cui le biote...
Record Number: 400315
Last updated on: 2017-09-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Wykorzystywanie możliwości i podejmowanie wyzwań związanych z wykorzystaniem biotechnologii w sektorze rolno-spożywczym
Postępy w dziedzinie biotechnologii mogą stanowić ogromny krok na przód w nauce dwudziestego pierwszego wieku, oferując nowe produkty i procesy, które mogą pomóc w sprostaniu najpilniejszym wyzwaniom dzisiejszego świata. Sektor rolno-spożywczy jest jednym z obszarów, w którym ...
Record Number: 400315
Last updated on: 2017-09-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-10-20
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę