Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wydajne energetycznie gałęzie przemysłu przetwórczego: Realizując ambitne cele środowiskowe Europy

Większa wydajność energetyczna branż przetwórczych w Europie nie tylko zwiększy długoterminową konkurencyjność UE, ale również będzie odgrywać znaczącą rolę w realizacji ambitnych celów środowiskowych Europy.
Wydajne energetycznie gałęzie przemysłu przetwórczego: Realizując ambitne cele środowiskowe Europy
Ponad 450 000 przedsiębiorstw i 6,8 mln miejsc pracy zależy od europejskich gałęzi przemysłu przetwórczego, m.in. przemysłu chemicznego, inżynieryjnego, wydobywczego minerałów i rud, przemysłu metali nieżelaznych czy przemysłu stalowego i wodnego. W rezultacie gałęzie przemysłu przetwórczego, które generują ponad 1,6 mld euro rocznych obrotów i stanową 20% łącznej produkcji przemysłowej UE, mają ogromne znaczenie w gospodarce europejskiej oraz długofalowej konkurencyjności przemysłu.

Niemniej jednak te istotne gałęzie przemysłu musiały stawić czoło głównemu wyznaniu, jakim było zmniejszenie wysokiej zależności od surowców. Chociaż wydajność energetyczna w przemyśle unijnym znacząco poprawiła się (średnio 1,8% rocznie do 2009), wciąż jest wiele do zrobienia na drodze do szerszego wdrażania czystszych technologii, wydajniejszych metod i skuteczniejszych procedur przemysłowych zmierzających do ograniczenia wpływu gałęzi przemysłu przetwórczego na środowisko.

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko generowanego przez przemysł przetwórczy stało się jeszcze pilniejszą sprawą w świetle unijnych celów zmniejszenia o co najmniej 40% emisji gazów cieplarnianych w UE w porównaniu do poziomów z 1990 r. stanowiących element całościowych ram w dziedzinie energii i zmian klimatu. W piątek, 22 kwietnia 2016 r., w Paryżu zostało podpisane porozumienie w sprawie zmian klimatu (COP21), uzgodnione w grudniu ubiegłego roku, zobowiązujące Unię do pełnej realizacji przejścia do niskoemisyjnej gospodarki i społeczeństwa.

Ten pakiet CORDIS prezentuje wybrane spośród finansowanych ze środków UE projekty, których celem było opracowanie nowatorskich metod i technologii zwiększających wydajność energetyczną w procesach przemysłowych. Wśród przykładowych projektów wyróżnić można wdrożenie bardziej zrównoważonych metod wytwórczych, które są mniej zależne od surowców, zaprojektowanie i optymalizacja nowej, precyzyjnej infrastruktury i oprogramowania obliczeniowego oraz zbudowanie lepszej współpracy międzynarodowej.
2016-06-13
Nowe narzędzia sprzyjają efektywniejszemu gospodarowaniu zasobami w dużych zakładach
Nowe wskaźniki i programy efektywności gospodarowania zasobami można łatwo zintegrować w dużych zakładach przetwórczych, tak aby uzyskać optymalną dzienną wydajność.
2016-06-13
Nowatorskie wskaźniki zasobów i narzędzia sprzyjające konkurencyjnej i zrównoważonej produkcji ciągłej
W ramach finansowanego ze środków UE projektu TOP-REF opracowywane są innowacyjne narzędzia umożliwiające znacznie wydajniejsze gospodarowanie zasobami w energochłonnych procesach...
2016-06-13
Nowe technologie dają impet przemysłowi chemicznemu w UE
Nowe źródła energii i katalizatory gwarantujące większą rentowność i wydajność produkcji chemikaliów mogą zwiększyć konkurencyjność europejskiego przemysłu.
2016-06-13
Dwutlenek węgla jako rentowny związek chemiczny
Finansowany ze środków UE zespół badawczy opracowuje zrównoważony proces utworzenia przydatnego związku chemicznego na bazie CO2, który można wykorzystać na dużą skalę w...
2016-06-13
Wydajne energetyczne paliwa ekologiczną alternatywą dla przemysłu chemicznego
Naukowcy z UE korzystają z ultradźwięków, mikrofali i nietermicznych technologii plazmowych jako paliwa do procesów chemicznych, zastępując paliwa kopalne i osiągając wyższe poziomy...
2016-06-13
Współpraca regionalna motorem do efektywniejszego gospodarowania zasobami
W celu pobudzenia innowacji w zakresie wydajności energetycznej oraz efektywnego gospodarowania zasobami w europejskim sektorze chemicznym i przetwórczym nawiązana została...
2016-06-13
Przyspieszenie produkcji ekologicznych tworzyw sztucznych
Naukowcy z UE pracują obecnie nad sposobami przyspieszenia przyjaznej dla środowiska i wydajnej energetycznie produkcji biologicznych polimerów, tak aby stały się one opłacalne...
2016-06-13
Narzędzia monitowania szansą na wydajne przetwarzanie polimerów
Finansowani przez UE naukowcy dali znaczący impuls dla sektora chemicznego poprzez opracowanie nowych narzędzi monitorowania służących poprawie jakości reakcji polimeryzacji oraz...
2016-06-13
Obniżenie zużycia wody w europejskim przemyśle chemicznym
Naukowcy z UE tworzą nowe systemy i procesy pozwalające na obniżenie zużycia wody i zwiększenie konkurencyjności europejskiego sektora chemicznego.
2016-06-13
Adaptacyjna i zintegrowana platforma obliczeniowa na potrzeby realizacji procesów o zwiększonej intensywności w przemyśle chemicznym i biochemicznym
W ramach finansowanego ze środków UE projektu OPTICO zbudowano adaptacyjną, zintegrowaną platformę obliczeniową składającą się z wieloskalowych i wielofazowych technologii...

Related Results Packs

2015-12-04
Nowe materiały: ograniczanie szarej energii uwięzionej w budynkach
Przemysł budowlany należy do największych na świecie konsumentów energii i surowców, odpowiadając jednocześnie za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych. Badania UE nad...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę