Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Efektywne gospodarowanie zasobami: siła napędowa ekologicznego rozwoju Europy

Wstęp: pomimo przyjętych w Europie niezwykle ambitnych celów ekologicznych planowane jest jednocześnie generowanie 20% wzrostu z procesów przemysłowych do roku 2020. Realizacja tych pozornie sprzecznych celów w warunkach ograniczonej dostępności zasobów naturalnych wymaga priorytetowego potraktowania kwestii efektywnego gospodarowania zasobami. Przyczyni się to nie tylko do rozwoju gospodarki ekologicznej, ale też stworzy wiele możliwości gospodarczych dla europejskich firm, w tym małych i średnich przedsiębiorstw.
Efektywne gospodarowanie zasobami: siła napędowa ekologicznego rozwoju Europy
Tekst główny: środowisko naturalne znajduje się pod coraz większą presją ze strony rosnącego popytu i globalnej rywalizacji o surowce. Europa musi utrzymywać konkurencyjność, ale jednocześnie stać na czele działań zmierzających do rozwiązywania tych problemów w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Aby dokonać niemożliwego, UE będzie koncentrować się na efektywnym gospodarowaniu zasobami jako inicjatywie przewodniej w ramach strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. UE realizuje również plan działania na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami w Europie, który przewiduje przekształcenie europejskiej gospodarki w gospodarkę zrównoważoną do roku 2050.

Okazje dla wszystkich

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną opartą na ekologicznym rozwoju oraz model społeczeństwa wytwarzającego i udostępniającego wszystkim korzyści ekonomiczne i środowiskowe będzie oznaczać dla przedsiębiorstw europejskich nowe okazje do ograniczania kosztów materiałów i skutecznego rozwoju w warunkach coraz poważniejszych ograniczeń surowcowych i wysokich standardów ekologicznych. Przyczyni się to również do maksymalizacji produktywności zasobów przy jednoczesnym ograniczaniu ilości pozyskiwanych surowców i generowanych odpadów. Wynikowa zmiana paradygmatu przyniesie korzyści dla bardzo różnorodnych sektorów, w tym gospodarki odpadami, produkcji przemysłowej, pozyskiwania surowców, górnictwa, produkcji żywności i rolnictwa.

Badania europejskie wskazują drogę

Zrealizowanie tych ambicji nie będzie jednak możliwe bez przełomowych badań i innowacji, toteż w tym pakiecie CORDIS Results Pack zostanie zaprezentowanych osiem projektów torujących Europie drogę ku bardziej zrównoważonej i zasobooszczędnej przyszłości.

Prace projektu RESFOOD związane z sektorem spożywczym i rolnym umożliwiły opracowanie innowacyjnego zestawu narzędzi, który nie tylko pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, ale również pozwoli przekazywać zrównoważone rozwiązania do całego przemysłu spożywczego — od ograniczania ilości wody zużywanej do nawadniania upraw i mycia zbiorów po nowe bioczujniki do skuteczniejszego wykrywania bakterii. Z kolei w ramach projektu BIOECOSIM opracowano pionierską metodę przetwarzania obornika w bezpieczne i stabilne materiały organiczne, co pozwoli ograniczyć wpływ nawozów na środowisko i znacznie zmniejszyć zużycie surowców.

Liczne konsorcja finansowane przez UE wspomagają też rozwój współpracy Europy z innymi krajami i regionami świata. Dobrym przykładem jest tu projekt WATER4CROPS — inicjatywa współpracy pozwalająca połączyć wiedzę i doświadczenie partnerów europejskich i indyjskich w celu opracowania nowych metod oszczędzania wody w rolnictwie. Tymczasem projekt EWIT wspiera współpracę partnerów z Europy i czterech krajów Afryki (Kenia, Republika Południowej Afryki, Zambia i Wybrzeże Kości Słoniowej) na rzecz stworzenia zestawu innowacyjnych narzędzi do odzyskiwania elektroodpadów, przyczyniając się do lepszego i bezpieczniejszego recyklingu.

Poza nowymi technologiami budowanie bardziej samowystarczalnej i ekologicznej gospodarki wymaga też jednak dostarczenia firmom i konsumentom narzędzi i procesów pozwalających bardziej efektywnie korzystać z energii. W ramach projektu GREENECONET uruchomiono platformę sieciową, która zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do narzędzi pomagających w tworzeniu bardziej zrównoważonych modeli biznesowych. Uczestnicy projektu MYECOCOST stworzyli sieć pozwalającą firmom obliczyć koszty ekologiczne swoich usług i produktów, na czym zyskają zarówno producenci, jak i konsumenci. Natomiast podczas realizacji projektu RESCOM opracowano kompleksowy plan, który pomoże przemysłowi ponownie wykorzystywać i regenerować zmarnowane wcześniej materiały, przyczyniając się w ten sposób do rzeczywistego rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

W najbliższych latach UE będzie nadal kłaść nacisk na ekologiczny rozwój, efektywność korzystania z surowców i przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, toteż przyszłe projekty badawcze finansowane w ramach programu Horyzont 2020 będą kontynuować działania zainicjowane przez już zakończone projekty. Z tego względu treść tego pakietu Results Pack będzie regularnie aktualizowana, aby uwzględniała najnowsze innowacje europejskie niezbędne dla sprostania najpoważniejszym wyzwaniom gospodarczym i ekologicznym, z jakimi w XXI wieku musi zmierzyć się Europa i reszta świata.
2017-05-05
Odzyskiwanie elektroodpadów w Afryce
Segregowanie odpadów pochodzących ze zużytych urządzeń elektrycznych staje się coraz popularniejsze, choć w wielu afrykańskich miastach często jest to niebezpieczne i nieregulowane...
2017-05-05
Budowanie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez zmniejszanie ilości odpadów
Czy jesteśmy w stanie zmniejszyć uzależnienie produkcji od zasobów naturalnych i doprowadzić do ograniczenia ilości odpadów? Naukowcy z finansowanego ze środków UE projektu RESCOM...
2016-10-11
Prace podziemne: zintegrowany system utylizacji urobku z drążenia tuneli
W ramach finansowanego przez UE konsorcjum DRAGON opracowano prototyp systemu umożliwiającego sprawne i opłacalne odzyskiwanie wartościowych surowców mineralnych z urobku...
2015-10-22
Wspomaganie biznesu na wsi dzięki innowacyjnym produktom z obornika
Badacze korzystający z dofinansowania UE opracowali wydajną metodę przetwarzania obornika zwierzęcego w bezpieczne i stabilne materiały organiczne, aby ograniczać wpływ nawozów na...
2015-10-02
Centralna platforma ułatwiająca MŚP ekologiczne prowadzenie działalności
Badacze korzystający z dofinansowania UE opracowali platformę internetową umożliwiającą MŚP wymianę wiedzy i najlepszych praktyk oraz korzystanie z narzędzi ułatwiających tworzenie...
2015-06-17
Nowe rozwiązania dla bezpiecznych i zrównoważonych łańcuchów żywnościowych
W ramach finansowanego ze środków UE projektu RESFOOD wprowadzono szereg innowacyjnych rozwiązań mających na celu zwiększanie wydajności i stworzenie praktycznej gospodarki o obiegu...
2015-06-17
Współpraca UE z Indiami otwiera rynek dla innowacji w zakresie efektywnego gospodarowania wodą
Badacze europejscy i indyjscy wspólnie opracowali i przetestowali nowe metody efektywnego gospodarowania wodą w rolnictwie oraz zidentyfikowali nowe okazje komercyjne dla MŚP...
2015-05-18
Opłacalny system rozliczania wykorzystania zasobów naturalnych
Sfinansowany przez UE system MYECOCOST oblicza koszt ekologiczny produktów lub usług przedsiębiorstwa, umożliwiając producentom i konsumentom podejmowanie decyzji uwzględniających...

Related Results Packs

2017-01-16
Rozwój biogospodarki w Europie dzięki biomasie
UE zdecydowanie wspiera wzrost i rozwój zrównoważonej biogospodarki w Europie, której jednym z podstawowych założeń jest zwiększenie poziomu wykorzystania biomasy — substancji...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę