Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

e-Administracja: świadczenie innowacyjnych usług publicznych na rzecz mieszkańców i przedsiębiorstw

Cyfryzacja administracji będzie korzystna dla mieszkańców i przedsiębiorstw, przyniesie oszczędności finansowe oraz przyczyni się do utworzenia nowego sektora rynku przeznaczonego dla aplikacji obsługujących usługi publiczne. Projekty finansowane ze środków UE ułatwiły pokonywanie barier i utworzyły fundamenty, dzięki którym organy administracyjne mogą świadczyć nowe międzywydziałowe i transgraniczne usługi cyfrowe.
e-Administracja: świadczenie innowacyjnych usług publicznych na rzecz mieszkańców i przedsiębiorstw
Chociaż dostępna jest już technologia umożliwiająca świadczenie inteligentnych i zintegrowanych usług cyfrowych, to organy administracji publicznej często stają w obliczu różnych przeszkód, w tym ograniczeń budżetowych, problemów interoperacyjności prawnej, proceduralnej i technicznej pomiędzy usługami a organami administracyjnymi (i krajami) oraz utrudnionego dostępu do fachowej wiedzy technicznej. Kwestie te ograniczyły zakres wdrożenia cyfrowych usług publicznych.

Eliminacji tych ograniczeń podjęła się Komisja Europejska. Zgodnie z Europejskim planem działań na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016-2020, transformacja cyfrowa jest kluczowym elementem budowania jednolitego rynku cyfrowego.

Osiąganie wyników

Rozwój sektora publicznego wspomaganego technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) został uznany za wyzwanie społeczne w programie Horyzont 2020, unijnym programie ramowym w dziedzinie badań i innowacji.

Przetwarzanie w chmurze, które polega na dzieleniu się zasobami obliczeniowymi, zamiast korzystaniu z lokalnych serwerów czy urządzeń osobistych do obsługi poszczególnych aplikacji, ma potencjał, aby przekształcić i udoskonalić usługi publiczne oraz zwiększyć ich efektywność kosztową. W oparciu o koncepcję chmury usług publicznych zostało wdrożonych już kilka projektów e-administracji, z których wybrane zostały przedstawione w tym pakiecie Results Pack. Można wśród nich wymienić projekt CLOUDOPTING opracowany w formie platformy ułatwiającej pracownikom organów administracyjnych dostęp do wielu aplikacji działających w chmurze oraz projekt STORM CLOUDS pomagający organom publicznym w przeniesieniu swoich usług do technologii chmury.

Dodatkowo wdrożono wiele skoordynowanych projektów pilotażowych na dużą skalę, które zostały sfinansowane w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Te programy pilotażowe miały za zadanie nadać określony kierunek wynikom, a następnie wdrożyć je razem z Instrumentem "Łącząc Europę" (CEF i kluczowymi cyfrowymi) elementami składowymi, z których pracownicy organów administracyjnych mogą korzystać do projektowania i wdrażania nowych usług cyfrowych ułatwiających np. przeprowadzkę do innych państw członkowskich lub uczestniczenie w zagranicznych przetargach.

W tym pakiecie Results Pack podkreślono sukces dwóch takich projektów pilotażowych na dużą skalę. Pierwszym z nich jest wart 27 milionów euro projekt e-SENS, który zostanie wkrótce zakończony. Aby udostępnić podstawową infrastrukturę elektroniczną służącą realizacji szerokiej gamy usług, projekt ten skorzystał z sukcesu wcześniejszych projektów (tj. ePSOS, STORK, PEPPOL i SPOCS). Kolejnym projektem jest e-CODEX — bezpieczny, oparty na chmurze system elektronicznych doręczeń umożliwiający służbom wymiaru sprawiedliwości przetwarzanie i wymianę informacji w sprawach cywilnych, gospodarczych, a nawet karnych.

Wiele z tych projektów zasadniczo opiera się na współpracy, transparentności oraz udziale organów krajowych państw członkowskich i dąży do zlikwidowania istniejących w administracji publicznej wewnętrznych barier komunikacyjnych oraz ułatwienia tym organom nawiązanie kontaktu i komunikowanie się z mieszkańcami, przedsiębiorstwami oraz innymi służbami publicznymi w Europie. Mieszkańcy i przedsiębiorstwa będą czerpać wymierne korzyści ze spersonalizowanych usług publicznych, a utworzenie nowego segmentu rynku aplikacji/usług dla e-administracji wykreuje nowe możliwości handlowe.

Komisja już od dziesięciu lat podejmuje inwestycje w projekty w obszarze usług administracji publicznej, tak aby przyspieszyć modernizację organów administracyjnych. Sprawne transgraniczne cyfrowe usługi publiczne zwiększają konkurencyjność i sprawiają, że UE staje się atrakcyjniejszym miejscem dla mieszkańców i inwestorów.
2017-03-01
Korzyści dla społeczności dzięki technologii przetwarzania w chmurze
Finansowany ze środków UE projekt wygenerował nowy sektor rynkowy obejmujący usługi w chmurze, który umożliwia organom administracji, MŚP oraz mieszkańcom przeglądanie dostępnych...
2017-03-01
Migracja do aplikacji w chmurze
Finansowany ze środków UE projekt STORM CLOUDS pomaga organom publicznym w przeniesieniu swoich usług do technologii chmury. Dzięki temu podmioty te uzyskają dostęp do narzędzi...
2017-03-01
Elementy składowe cyfrowej rewolucji administracji publicznej
Aby udostępnić ogólną infrastrukturę elektroniczną służącą realizacji szerokiej gamy usług publicznych, ambitny projekt e-SENS skorzystał z osiągnieć wcześniejszych projektów....
2017-03-01
Kreowanie rynku usług opartych na chmurze
Nowa innowacyjna platforma "plug in" może ułatwić administracji publicznej sprawniejsze zarządzanie swoimi usługami i dostępem do wielu aplikacji opartych na chmurze. W ten sposób...
2017-03-01
Nowa platforma ułatwia przeniesienie usług publicznych do chmury
Finansowane ze środków UE konsorcjum opracowało łatwą w użyciu platformę umożliwiającą administracji publicznej udostępnienie usług w chmurze, a także zwiększenie skuteczności tych...
2017-03-01
Lepsza współpraca sądowa w Europie
W ramach unijnego projektu opracowano bezpieczny system elektronicznych doręczeń umożliwiający służbom wymiaru sprawiedliwości w całej Europie przetwarzanie i wymianę informacji w...
2017-03-01
Tworzenie rynku aplikacji wspomagających mobilność
W ramach finansowanego ze środków UE projektu ECIM opracowano oparty na chmurze rynek umożliwiający dostawcom usług, dostawcom danych oraz programistom współprojektowanie i...

Related Results Packs

2018-05-29
PCP i PPI: publiczne wsparcie dla innowacji ukierunkowanych na wyzwania społeczne
Rosnące potrzeby i interesy publiczne wymagają nie tylko innowacji jako takich, ale również innowacyjnych sposobów uruchamiania, finansowania i wspierania procesu badań i rozwoju aż...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę