Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wykorzystywanie możliwości i podejmowanie wyzwań związanych z wykorzystaniem biotechnologii w sektorze rolno-spożywczym

Postępy w dziedzinie biotechnologii mogą stanowić ogromny krok na przód w nauce dwudziestego pierwszego wieku, oferując nowe produkty i procesy, które mogą pomóc w sprostaniu najpilniejszym wyzwaniom dzisiejszego świata. Sektor rolno-spożywczy jest jednym z obszarów, w którym potencjał biotechnologii może zostać wykorzystany. Celem innowacyjnego i finansowanego ze środków UE badania jest zapewnienie, że Europa w pełni wykorzysta możliwości wynikające z rozwoju w dziedzinie biotechnologii, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu skuteczności ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa żywności i konsumentów.
Wykorzystywanie możliwości i podejmowanie wyzwań związanych z wykorzystaniem biotechnologii w sektorze rolno-spożywczym
Rozwiązania z zakresu biotechnologii dla sektora rolno-spożywczego obejmują gamę nowoczesnych technik i narzędzi, które mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia fundamentalnych mechanizmów, które stanowią podstawę życia i mogą zostać wykorzystane, aby zapewnić znaczne korzyści rolnikom, konsumentom i środowisku. Aby to osiągnąć, konieczne jest uzyskanie dogłębnej wiedzy o wpływie nowych technologii, biorąc pod uwagę potrzeby i interesy różnych zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa. Osiągnięcie celów wymaga również prowadzenia otwartej i precyzyjnej komunikacji na temat postępów naukowych i technologicznych, jak również szerszego zaangażowania różnych interesariuszy, aby nie przeoczyć nadarzających się okazji i sprostać powstającym wyzwaniom.

Prowadzenie odpowiedzialnej polityki

Z tego powodu Komisja Europejska mocno zaangażowała się w zachęcanie zainteresowanych stron do prowadzenia merytorycznej i otwartej debaty politycznej na temat możliwych korzyści, jakie może odnieść UE dzięki nowoczesnym biotechnologiom i innowacjom w sektorze rolno-spożywczym, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.

Jednym ze sposobów, w jaki Komisja usprawnia te dyskusje jest przekazywanie bezstronnych i dokładnych informacji naukowych, aby zagwarantować merytoryczne prowadzenie polityki. W lutym 2017 roku Grupa Wysokiego Szczebla Mechanizmu Doradztwa Naukowego Komisji (Commission’s Scientific Advice Mechanism - SAM) opublikowała notę wyjaśniającą dotyczącą nowych technik w sektorze rolno-spożywczym, która obejmowała wykorzystywanie zwierząt, roślin i mikroorganizmów w produkcji pożywienia i pasz. Nota omawiała również wykorzystywanie nowych technik z zakresu biologii syntetycznej i genetycznej w rolnictwie.

Innowacyjne badania w ramach programów finansowanych przez UE

Oprócz merytorycznego prowadzenia polityki UE wspierała również, poprzez programy ramowe FP7 i Horizon 2020, ambitne projekty badawcze, będące na pierwszym planie ekscytujących postępów w dziedzinie biotechnologii i nowych odkryć w sektorze rolno-spożywczym.

Pakiet wyników CORDIS koncentruje się na siedmiu takich projektach, z których wiodącymi były projekty ECOSEED, który badał wpływ trudnych warunków środowiskowych na geny upraw, oraz projekt FECUND, w ramach którego wykorzystano badania genetyczne, dotyczące alarmującego trendu niepłodności wśród krów.

Ponadto, podczas gdy większość projektów z pakietu koncentrowało się na wymiernych osiągnięciach naukowych, projekt SYN-ENERGENE miał za zadanie angażować i informować obywateli o wyzwaniach i możliwościach płynących z biologii syntetycznej, dziedziny, która stale się rozwija i może być kluczowa dla przyszłych postępów w dziedzinie biotechnologii w sektorze rolno-spożywczym.
2017-09-14
Wspieranie dialogu w dziedzinie biologii syntetycznej
Nowe obszary nauki, takie jak biologia syntetyczna, często budzą obawy społeczeństwa i wymagają odpowiedzialnego zarządzania. W ramach projektu SYNENERGENE zachęcono obywateli ze...
2017-09-14
Prace nad zwiększeniem płodności krów mlecznych
Celem finansowanego przez Unię Europejską projektu FECUND było zbadanie spadku płodności u bydła mlecznego. Zgromadzono szczegółowe dane genetyczne, które już teraz pomagają...
2017-09-14
Wzmacnianie roślin strączkowych
Przy użyciu najnowszych technik inżynierii genetycznej uczestnicy unijnego projektu ABSTRESS stworzyli nowe odmiany roślin strączkowych bardziej odpornych na suszę i choroby.
2017-09-14
Nowe mechanizmy usprawniania fotosyntezy u wybranych roślin
Fotosynteza nie przebiega jednakowo u wszystkich roślin. Do wychwytywania dwutlenku węgla wszystkie rośliny wykorzystują enzym zwany RuBisCo, jednak część z nich używa go tylko...
2017-09-14
Wpływ stresu środowiskowego na jakość nasion
Fakt, że stres środowiskowy może wpływać na zwierzęta i ludzi jeszcze przed ich narodzeniem, a także mechanizmy tego wpływu są obecnie dobrze znane. Jednakże ta wiedza nie odnosi...
2017-09-14
Innowacyjne badania w zakresie zapylania zwiększą produktywność rolnictwa
Do zapylenia rośliny potrzebują zwierząt i owadów, które są zwabiane przez całą gamę substancji chemicznych odpowiedzialnych za kolor i zapach kwiatów oraz produkowany przez nie...
2017-01-13
Stworzenie ulepszonych odmian konopi
Naukowcy unijni tworzą nowe odmiany konopi, zdolne do zasilenia innowacyjnej biorafinerii konopi i służące jako przyjazna środowisku alternatywa dla bawełny.

Related Results Packs

2018-06-01
FOOD 2030: UE finansuje innowacyjne badania w celu przygotowania systemu żywnościowego na przyszłe wyzwania
Europejskie systemy produkcji i konsumpcji żywności będą odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i żywienia (FNS) w obliczu kombinacji czynników, takich jak...
2017-09-04
Rolnictwo precyzyjne: Przygotowywanie gruntu pod nową rewolucję w rolnictwie
Wprowadzenie technik rolnictwa precyzyjnego umożliwia UE zwiększenie produkcji rolniczej przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju europejskiego sektora...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę