Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca na rzecz lepszego gospodarowania zasobami morskimi poprzez badania i innowacje

Ludzkie społeczeństwo korzysta z mórz i oceanów w kontekście szerokiej gamy produktów i usług. Akweny te nie tylko są dla nas źródłem żywności i energii, lecz także ułatwiają transport towarów i osób oraz dostarczają możliwości rekreacji. Eksploatacja zasobów morskich wiąże się jednak z koniecznością przyjęcia trwałych rozwiązań, które zapewnią równowagę między korzyściami społeczno-gospodarczymi a ochroną środowiska. Jako że niemal trzy czwarte powierzchni planety pokryte jest wodą, stawka jest wysoka.
Współpraca na rzecz lepszego gospodarowania zasobami morskimi poprzez badania i innowacje
Mówiąc o morzach i oceanach, często używamy języka, który przywołuje na myśl niezwykłe i nie do końca poznane środowisko skrywające wiele tajemnic. Doprowadziło to niektórych do wniosku, że to właśnie oceany – a nie przestrzeń kosmiczna – stanowią dla człowieka ostatnią rzeczywistą granicę. W kontekście działań takich jak określanie poziomu i skutków zanieczyszczenia wód morskich lub poszukiwanie nowych form życia, oczywiste jest, że w istocie wiele obszarów nie zostało jeszcze zbadanych.

Skoordynowane działania na rzecz lepszego zarządzania zasobami

Polityka UE wobec działalności morskiej koncentruje się na wzajemnych powiązaniach pomiędzy różnymi formami działalności człowieka związanymi z morzem. Integralną część tej strategii stanowi uwrażliwienie na fakt, że jeden aspekt systemu może oddziaływać na inne. Dodatkowo rozmaite organy władzy zachęcono do wzajemnej współpracy, na przykład w drodze wspólnego korzystania ze zgromadzonych danych w różnych obszarach polityki, co może zaowocować bardziej całościową oceną ryzyka i prowadzić do kompleksowych rozwiązań.

Oprócz połączonych wysiłków kluczem do sukcesu będzie dostępność aktualnych danych dostarczanych przez najnowocześniejsze bioczujniki i innowacyjne rozwiązania z dziedziny automatyki pełniące funkcję systemów wczesnego ostrzegania. Jednocześnie konieczne jest wprowadzenie w życie zasad zrównoważonego gospodarowania zasobami uwzględniających praktyki takie jak recyrkulacja materiałów lub ich ponowne wykorzystanie w drodze zmiany przeznaczenia.

Dogłębne zrozumienie procesów środowiskowych, bioróżnorodności, wpływu działalności człowieka (na lądzie i morzu) oraz zmian klimatu (w tym podnoszenia się poziomu morza), a także społeczno-gospodarczych skutków ochrony środowiska morskiego wymaga podejścia multidyscyplinarnego. Dlatego też unijne programy takie jak 7PR i Horyzont 2020 dostarczają niezbędnych środków finansowych fascynującym projektom badawczym realizowanym w różnych zakątkach Europy.

Najnowsze osiągnięcia unijnych badań morskich

Niniejszy pakiet Results Pack przedstawia dokonania 12 innowacyjnych projektów z tej dziedziny, włączając w to inicjatywy SMSBRAAVOO, których celem było opracowanie rozwiązań zdolnych do wykrywania nawet śladowych ilości szerokiej gamy zanieczyszczeń wody morskiej. Skonstruowane bioczujniki przesyłają gromadzone dane w czasie rzeczywistym, stanowiąc narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w branży produktów żywnościowych pochodzących z morza oraz przez organy ds. ochrony środowiska. Podobne podejście przyjęto w ramach projektu SEA-ON-A-CHIP, tworząc system wczesnego ostrzegania przed najczęściej występującymi zanieczyszczeniami negatywnie wpływającymi na zdrowie i środowisko naturalne. Natomiast zespół inicjatywy SEA LITTER CRITTERS skoncentrował swoje wysiłki na bardziej bezpośrednim rozwiązaniu problemu, budując urządzenie, które wychwytuje i przetwarza znajdujące się w morzu śmieci za pomocą technologii plazmowej.

Niektóre projekty badawcze w większym stopniu skupiły się na maksymalizacji wydajności stosowanych obecnie rozwiązań. Na przykład uczeni biorący udział w inicjatywie OCEANFISH wykorzystali prądy morskie, aby umożliwić hodowlę ryb dalej od brzegu. Z kolei projekt TARGETFISH miał na celu ochronę ryb hodowlanych przed chorobami za pomocą szczepionek dostarczanych w efektywny sposób, a dzięki inicjatywie ARRAINA zbadano możliwości wykorzystania w gospodarstwach rybnych pokarmu roślinnego, ograniczając w ten sposób zapotrzebowanie na zasoby morskie. O europejski sektor akwakultury zadbali również uczestnicy projektu IDREEM, udoskonalając systemy zintegrowanej produkcji poprzez redukcję odpadów i większą konkurencyjność.

Warto zauważyć, że dwa z prezentowanych projektów skoncentrowały się na kształtowaniu przyszłości, jednak na zupełnie różne sposoby. Zespół inicjatywy PHARMASEA zanurzył się w niezbadaną głębię oceanów i świat mikroorganizmów morskich w poszukiwaniu nieznanych dotąd związków, które mogłyby stać się składnikami nowych leków. Tymczasem w ramach projektu SEACHANGE z myślą o europejskich społecznościach miejskich zorganizowano wydarzenia informacyjne mające na celu upowszechnienie wiedzy na temat zasadniczej roli środowisk morskich w naszym życiu codziennym.
2017-10-18
Czy grupa bioczujników może skutecznie monitorować szeroki zakres zanieczyszczeń oceanu?
Wykorzystując nowe bioczujniki, w ramach finansowanego z funduszy unijnych projektu BRAAVOO opracowano urządzenie, służące do wykrywania substancji toksycznych w oceanach....
2017-10-18
Zrównoważona produkcja żywności za pomocą akwaponiki
Wspierani ze środków unijnych naukowcy z powodzeniem wdrożyli oparte na nowych technologiach podejścia do akwaponiki - połączenie akwakultury oraz hydroponiki - proponując...
2017-10-18
Hodowla ryb na otwartym oceanie może przyczynić się do poprawy zdrowia ryb i obniżenia zanieczyszczenia
Izraelskie średnie przedsiębiorstwo wykorzystało system, by umożliwić hodowlę ryb daleko na otwartym morzu. Wypracowane innowacyjne rozwiązanie zaprzęga prądy oceaniczne w celu...
2017-10-18
Oczyszczanie za pomocą morskiego śmieciowego stwora Sea Litter Critter
Czy zautomatyzowany „stwór” mógłby wyzbierać i przetworzyć śmieci, znajdujące się w morzu, wykorzystując technologię plazmową? Rozpoczęto finansowany ze środków unijnych projekt, by...
2017-10-18
Monitorowanie skażenia oceanów w czasie rzeczywistym
Wspierani z funduszy unijnych naukowcy opracowali urządzenie, które potrafi wykrywać śladowe ilości zanieczyszczeń wody morskiej i przesyła ostrzeżenia w czasie rzeczywistym....
2017-10-18
Ochrona akwakultury poprzez szczepienie ryb
Badacze skupieni wokół wspieranego ze środków unijnych projektu TARGETFISH wykorzystują szczepionki w celu zwalczenia wybuchu epidemii chorób wśród hodowlanych gatunków ryb.
2017-10-18
Ocena wpływu poławiania włokami w celu optymalizacji ochrony dna morskiego
Dzięki środkom unijnym, naukowcy przeprowadzili gruntowną analizę, w jaki sposób poławianie włokami wpływa na życie na dnie morskim. Ich działania pozwoliły uzyskać przejrzystszą...
2017-10-18
Ochrona żywności pochodzącej z morza przed zanieczyszczeniem morskim
Naukowcy z finansowanego ze środków unijnych projektu SEA-ON-A-CHIP opracowali system wczesnego ostrzegania, który dostarcza analizy wody morskiej w czasie rzeczywistym w warunkach...
2017-10-18
Myśl w kategoriach błękitu — ocean a nasze życie
Europejskie populacje miejskie w nikłym stopniu rozumieją znaczenie oceanów dla życia oraz oddziaływanie człowieka na morze. Finansowana z funduszy unijnych inicjatywa ma na celu...
2017-10-12
Odkrycia biologiczne w morzach na dużych głębokościach w poszukiwaniu nowych środków leczniczych
Pomimo, że kryją potężny potencjał unikalnych związków chemicznych, światowe zasoby oceaniczne pozostają niewystarczająco przebadane. Finansowany z funduszy unijnych projekt...
2017-05-03
Wpływ paszy wegetariańskiej na ryby hodowlane
Ryby łowione w morzach służą jako pasza zaspokajająca potrzeby rozwijającego się europejskiego sektora akwakultury. Finansowany ze środków UE projekt zajął się tym niezrównoważonym...
2017-03-06
Nowa technologia i techniki zarządzania szansą dla europejskiego sektora akwakultury
Akwakultura to prosperująca branża, jednak europejska stopa wzrostu jest najniższa na świecie. W ramach finansowanego ze środków EU projektu opracowano nowe koncepcje i rozwiązania...

Related Results Packs

2017-10-23
Biotworzywa: zrównoważone materiały budulcem silnej europejskiej biogospodarki o obiegu zamkniętym
Biotworzywa stają się ważnym elementem działań zmierzających do stworzenia w pełni zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym. Unia Europejska aktywnie wspiera rozwój tych...
2017-10-16
Innowacje i odkrycia dzięki nowoczesnym badaniom nad Mikrobiomem
Mikrobiomy otaczają wszystko i wszystkich, a zrozumienie ich roli, tego czym są i w jaki sposób wchodzą w interakcje stanowi nową granicę nauki, która teraz jest osiągalna dzięki...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę