Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dziedzictwo zagrożone: unijne badania i innowacje zwiększające trwałość dziedzictwa kulturowego

Zaniedbania, zanieczyszczenie, zagrożenia naturalne i zmiany klimatu przyczyniają się do niszczenia dziedzictwa kulturowego. Ten nieodnawialny zasób, we wszystkich różnorodnych formach fizycznych, musi zostać zachowany dla przyszłych pokoleń. Unijne projekty badawcze, w tym inicjatywy przedstawione w nowym wydaniu magazynu CORDIS Results Pack, analizują szczegółowo możliwości ochrony i zrównoważonego zarządzania tymi cennymi obiektami w celu zwiększenia ich ogólnej odporności. Wśród znaczniejszych osiągnięć projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego prowadzonych w ramach 7PR i programu „Horyzont 2020” można wymienić opracowanie szeregu innowacyjnych rozwiązań i technik, systemów oceny, strategii łagodzących, modeli zarządzania ryzykiem, środków zapobiegania katastrofom, technik szybkiej oceny szkód, narzędzi TIK i wytycznych.
Dziedzictwo zagrożone: unijne badania i innowacje zwiększające trwałość dziedzictwa kulturowego
Dziedzictwo kulturowe ma dla nas, jako obywateli, społeczności i społeczeństw, uniwersalną wartość. Dziedzictwo nie jest statyczne, ale ewoluuje dzięki naszemu zaangażowaniu, i ma do odegrania znaczącą rolę w budowaniu przyszłości Europy. Wszystkie te czynniki stały się podstawą decyzji Unii Europejskiej, by rok 2018 ogłosić Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego.

Dziedzictwo kulturowe w Unii Europejskiej to bogata i zróżnicowana mozaika ekspresji kulturowej i twórczej: nasze dziedzictwo po poprzednich pokoleniach Europejczyków i to, co pozostawimy przyszłym pokoleniom. Obejmuje ono miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych, zabytki architektury, stanowiska archeologiczne, krajobrazy, muzea, pomniki, dzieła sztuki, zabytkowe miasta, dzieła literackie, muzyczne i audiowizualne, a także wiedzę, praktyki i tradycje mieszkańców Europy.

Bogactwo to nie tylko jest czymś, co musimy zachować, ale także czymś, co przynosi zyski w postaci wzrostu gospodarczego, miejsc pracy i spójności społecznej. Działalność kulturalna i artefakty kultury dają nam szansę na rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich oraz na promowanie zrównoważonej turystyki.

Nasze dziedzictwo dla przyszłych pokoleń

O ile za ochronę artefaktów i obiektów odpowiadają przede wszystkim państwa członkowskie, o tyle UE koncentruje się na ochronie i wzmacnianiu europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez szereg polityk i programów, między innymi wspierających badania naukowe i innowacje.

Niektóre z projektów przedstawionych w tej broszurze doprowadziły do powstania zaawansowanych rozwiązań społecznych i technicznych. W ramach innych opracowano wytyczne i zalecenia dla ekspertów i decydentów politycznych. Wszystkie te rezultaty przyczynią się do zwiększenia odporności obiektów dziedzictwa kulturowego na klęski żywiołowe, zmiany klimatu, zmieniające się środowisko i warunki itp.

Pod auspicjami inicjatywy HERITAGE PLUS znalazły się trzy projekty ponadnarodowe, w których uczestniczą naukowcy specjalizujący się w tej dziedzinie. W ramach trzech projektów z powodzeniem zastosowano technologie kosmiczne w celu zidentyfikowania szczególnie narażonych obiektów i opracowano praktyczne podręczniki na temat zagrożeń, przeznaczone dla decydentów politycznych, organizacji globalnych i organizacji pozarządowych.

Niniejsza broszura przedstawia również wartościowe prace prowadzone w ramach projektów STORM i HERACLES - kluczowych dla działań mających na celu poprawę adaptacji do zmiany klimatu i odporności obiektów dziedzictwa kulturowego. Te finansowane ze środków UE inicjatywy podkreślają wartość łączenia wiedzy i zasobów z całej Europy w celu ochrony naszego wspólnego dziedzictwa europejskiego i wzmocnienia współpracy z państwami spoza UE w sposób zrównoważony.

Aby pokazać, w jaki sposób projektowano i wznoszono dawne budowle, w broszurze przedstawiamy wyniki takich projektów jak REGOTHICVAULTDESIGN, poświęcony sposobom budowy gotyckich sklepień. Jeżeli chodzi o kraje pozaeuropejskie, w ramach projektu TRANS-SAHARA odkryto rodzaj grobu z pomalowanymi kaplicami, używanymi w regionie do oddawania czci przodkom.

Dzięki projektowi Fragsus poznajemy złożoną i tajemniczą historię Malty. Jego uczestnicy wykorzystali dowody pochodzące ze starożytnych zbóż, erozji i wycinki drzew do stworzenia obrazu najwcześniejszej historii kraju. Projekt dowiódł, że ludzie przybyli na Maltę co najmniej 700 lat wcześniej, niż dotychczas sądzono.

Aby usprawnić proces prowadzenia badań, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu IPERION CH podjęli się stworzenia europejskiej infrastruktury badawczej poświęconej ochronie i interpretacji naszego wyjątkowego dziedzictwa kulturowego oraz ułatwiającej zarządzanie nim.
2018-05-28
Nowe metody datowania radiowęglowego pozwalają odkryć tajemnice starożytnej cywilizacji saharyjskiej
Najnowsze badania pokazują, że w okresie poprzedzającym pojawienie się islamu Sahara była znacznie gęściej zaludniona, niż dotychczas zakładano. Ustalono między innymi, że osady w...
2018-05-28
Nowa platforma na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego przed skutkami zmiany klimatu
Opracowano innowacyjną platformę wykorzystującą technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), która ma stanowić źródło najważniejszych informacji dla decydentów, aby ułatwić im...
2018-05-28
Współpraca kluczem do ochrony dziedzictwa kulturowego przed zagrożeniami
Podczas gdy bogate i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe Europy jest coraz bardziej zagrożone z powodu działalności człowieka i zmian klimatycznych, wspólne inicjatywy finansowane...
2018-05-28
Nowatorskie metody rekonstrukcji 3D mogą się przydać opiekunom i konserwatorom obiektów dziedzictwa kulturowego
Większość dostępnych rozwiązań dla modelowania miast pozwala na tworzenie zagęszczonych modeli geometrycznych, które choć dokładne i wiernie odwzorowujące rzeczywisty wygląd, nie...
2018-05-28
Inteligentne podejście do dziedzictwa kulturowego
W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu SmARTS opracowano tanie i łatwe w użyciu urządzenia do mapowania, monitorowania i analizy powierzchni historycznych i...
2018-05-28
Lepsze zrozumienie konstrukcji wspaniałych gotyckich sklepień pomaga budowniczym przyszłości
Badacze głowią się nad pytaniem, w jaki sposób średniowieczni architekci projektujący niezwykle złożone układy sklepień, należące do najpiękniejszych przykładów europejskiego...
2018-05-28
Jak dopasować do siebie elementy układanki, jaką jest europejskie dziedzictwo kulturowe
W ramach finansowanego ze środków UE projektu IPERION CH uczeni opracowują europejską infrastrukturę badawczą poświęconą ochronie, interpretacji i zarządzaniu naszym wyjątkowym...
2018-05-28
Sposób na to, by europejskie dziedzictwo kulturowe mogło się oprzeć zmianie klimatu i zagrożeniom naturalnym
Uczestnicy finansowanego przez UE projektu STORM opracowują nowe technologie i procesy, aby lepiej chronić europejskie dziedzictwo kulturowe przed zagrożeniami związanymi ze zmianą...
2018-05-28
Malta: studium przypadku w zakresie rozwoju i upadku cywilizacji
Dowody pochodzące ze starożytnych próbek pyłku zbóż oraz informacje uzyskane z badań procesu erozji i ścinki drzew umożliwiły wspieranym ze środków UE naukowcom stworzenie jak dotąd...
2018-05-28
Jak lekcje historii pomagają budować odporność przyszłych społeczeństw
Szeroko zakrojone badania współfinansowane ze środków UE, obejmujące analizę 500 lat funkcjonowania wiejskich społeczności na terenie Europy Zachodniej, pokazują, że istnieją pewne...
2017-05-17
Nowe podejście do naturalnego łupku rozwiązaniem problemów branży dekarskiej
Łupek jest podstawowym materiałem stosowanym w wielu budynkach historycznych w całej Europie, jednak wiedza na temat jego wykorzystania jako pokrycia dachowego jest znikoma....
Więcej informacji na temat polityk UE dotyczących dziedzictwa kulturowego:
Unijne polityki dotyczące dziedzictwa kulturowego
Więcej informacji o badaniach naukowych i innowacjach w UE:
Badania naukowe i innowacje w UE
Więcej informacji na temat Heritage Alive:
Heritage Alive
Przykłady projektów finansowanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych:
Przykłady finansowanych projektów

Related Results Packs

2017-05-16
Europejski rynek usług klimatycznych widziany przez pryzmat innowacyjnych badań UE
Unia Europejska stawia sobie ambitne cele w zakresie zmniejszenia śladu węglowego i stawania się światowym liderem w trwającej walce z globalnym ociepleniem. Potrzeba stworzenia...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę