Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Remont generalny – nowe podejścia, które zmienią rynek renowacji

Około 40% całkowitego zapotrzebowania na energię w Europie jest generowane przez konieczność ogrzewania, oświetlania i ochładzania budynków. Z racji tego, że niemal połowa budynków mieszkalnych w Europie została wybudowana przed rokiem 1970, renowacja już istniejących budynków w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej jest równie ważna jak budowanie nowych domów charakteryzujących się zerowym zużyciem energii netto. Z tego powodu szereg projektów finansowanych przez Unię Europejską ma na celu sprawdzenie nowych sposobów na to, by remonty stały się szybsze, lepsze, tańsze i pozwalały na osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej.
Remont generalny – nowe podejścia, które zmienią rynek renowacji
Zarówno dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE), jak i znowelizowana dyrektywa dotycząca charakterystyki energetycznej budynków (2018/844) zawierają przepisy dotyczące zwiększenia tempa remontów budynków w Europie.

Jedną z najtrudniejszych kwestii związanych ze zmniejszeniem zużycia energii przez budynki jest zwiększenie tempa, a także poprawa jakości i skuteczności renowacji budynków, ponieważ obecny wskaźnik renowacji wynosi zaledwie 1,2% rocznie. W związku z tym konieczne jest opracowanie skutecznych podejść do remontów i renowacji, demonstracja ich działania, a także ich szerokie wykorzystanie, aby zagwarantować wzrost wskaźnika renowacji do poziomu 2-3% rocznie.

Badania na wszystkich szczeblach

Broszura CORDIS Results Pack skupia się na siedmiu projektach finansowanych przez Unię Europejską, współpracujących zarówno z podmiotami prywatnymi, jak i jednostkami administracji publicznej. W ramach inicjatywy EmBuild uczestnicy nawiązali współpracę z władzami publicznymi w celu opracowania strategii, które w perspektywie długoterminowej umożliwią zwiększenie inwestycji w renowacje zasobów budowlanych mające na celu dążenie do poprawy ich efektywności energetycznej.

W ramach projektu HERON opracowane zostało narzędzie wspierające podejmowanie decyzji, które umożliwia kwantyfikację barier behawioralnych, umożliwiając tym samym decydentom ulepszenie scenariuszy przyszłego zapotrzebowania na energię i upowszechnianie działań ukierunkowanych na zwiększanie efektywności energetycznej.

Uczestnicy projektu NewTREND opracowali zintegrowane podejście, które umożliwia ograniczenie rozbieżności pomiędzy szacowaną i rzeczywistą charakterystyką energetyczną budynku po remoncie, jednocześnie wykorzystując możliwe synergie wynikające z prowadzenia działań na poziomie całych osiedli. Uczestnicy projektu REFURB starali się natomiast usunąć przeszkody stojące na drodze właścicieli domów, uniemożliwiające im przeprowadzanie remontów mających na celu osiągnięcie zerowego zużycia energii netto.

Dzięki projektowi RentalCal, inwestorzy i właściciele budynków mogą skorzystać z narzędzia, które pomoże im w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji w remonty mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków na rynku wynajmu prywatnego. Projekt TRANSITION ZERO dążył do stworzenia odpowiednich warunków rynkowych, pozwalających na przeprowadzenie na skalę przemysłową renowacji budynków pozwalających na osiągnięcie zerowego zużycia energii netto na rynkach we Francji oraz w Zjednoczonym Królestwie w oparciu o podejście Energiesprong, które zostało po raz pierwszy zastosowane i zweryfikowane w Holandii.

Wreszcie, osiem miast europejskich podjęło współpracę w ramach projektu URBAN LEARNING, aby poprawić struktury zarządzania, a także umożliwić wprowadzanie kwestii związanych z energią do procesów projektowania i planowania przestrzennego.

Wszystkie zaprezentowane projekty dostarczają innowacyjnych narzędzi i procesów, które mogą mieć pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności i jakości oraz przyspieszenie gruntownych renowacji budynków, a także na prowadzenie ich w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu utrudniały życie ich mieszkańcom. Z rezultatów projektów wynika również fakt, że kwestia zużycia energii przez zasoby budowlane Europy wymaga bliższej współpracy rządów, władz lokalnych i branży budowlanej, a także właścicieli budynków i domów.
2018-10-29
Europejskie miasta łączą siły w celu wspólnego planowania przyszłości urbanistycznej i energetycznej
W całej Europie duże obszary miejskie starają się znaleźć równowagę pomiędzy błyskawicznym rozwojem i potrzebą znacznej redukcji zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych oraz...
2018-10-29
Wsparcie dla właścicieli domów w procesie remontu
Eksperci z branży budowlanej określili, w jaki sposób należy wspierać właścicieli domów podczas remontu i renowacji ich nieruchomości pod kątem energooszczędności. Dzięki nowej...
2018-10-29
Narzędzia ułatwiające współpracę w zakresie skutecznej i sprawnej renowacji budynków i osiedli
W ramach inicjatywy UE skupiono się na promowaniu współpracy w ramach całego łańcucha wartości w budownictwie poprzez poszukiwanie rozwiązań związanych z renowacjami osiedli...
2018-10-29
Szybka, tania i bezproblemowa masowa modernizacja w celu osiągnięcia zeroenergetyczności budownictwa socjalnego
Finansowany przez UE projekt umożliwia wdrożenie wydajnego i opłacalnego z punktu widzenia ekonomii podejścia do realizacji zeroenergetycznych renowacji całych budynków z gwarancją...
2018-10-29
Rentowność renowacji dotyczących efektywności energetycznej na rynku wynajmu prywatnego
W ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską naukowcy opracowali narzędzie dostarczające informacji pomocnych w procesie decyzyjnym dotyczącym realizacji inwestycji...
2018-10-29
Miejskie strategie na rzecz mobilizowania inwestycji i promowania renowacji
Finansowany przez UE projekt udzielił wsparcia władzom publicznym w Europie Południowo-Wschodniej w opracowaniu gminnych strategii renowacji i pomagając im w wyborze budynków...
2018-04-18
Kwantyfikacja przeszkód w zapewnianiu efektywności energetycznej umożliwia poprawę kształtowania polityki
Naukowcy europejscy wskazali, które czynniki uniemożliwiają ludziom podejmowanie wysiłków ukierunkowanych na zwiększanie efektywności energetycznej. Nowe narzędzie pozwala na...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę