Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjne rozwiązania technologiczne zapewnią Europie bezpieczeństwo wodne teraz i w przyszłości

Woda jest podstawą wszelkiego życia, a jej bogactwo stanowi kluczowy składnik zdrowego środowiska. Ze względu na zmiany klimatu zagrażające zasobom wodnym na całym świecie, utrzymanie stabilnych dostaw wody, niezbędnej zarówno do spożycia przez ludzi, jak i dla ekosystemu jako całości, jest poważnym problemem, stąd konieczne jest opracowanie i szybkie wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych. Ta broszura CORDIS Results Pack koncentruje się na 10 projektach finansowanych przez UE, których uczestnicy podjęli się tego zadania.
Innowacyjne rozwiązania technologiczne zapewnią Europie bezpieczeństwo wodne teraz i w przyszłości
Woda jest konieczna do życia ludziom, zwierzętom i roślinom oraz jest niezbędnym zasobem dla gospodarki. Odgrywa również zasadniczą rolę w cyklu regulacji klimatu. Jednak wraz z zagrożeniem związanym z coraz gorętszymi i suchszymi porami letnimi z powodu zmian klimatycznych (takie lato mieliśmy w 2018 r. w całej Europie), realne stają się obawy co do tego, na ile stabilne jest zaopatrzenie w wodę i na ile łatwo można by je uzupełnić. Niedobór wody jest problemem w niektórych regionach, natomiast zmiany klimatu mogą również powodować powodzie, które poważnie zagrażają obszarom miejskim i wiejskim.

Skoordynowane działania UE

Instytucje europejskie są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa przyszłego zaopatrzenia Europy w wodę. Jest to prawdziwie ponadnarodowe wyzwanie, któremu żadne państwo nie sprosta w pojedynkę. W związku z tym konieczne są skoordynowane wysiłki w celu zagwarantowania skutecznej ochrony źródeł wody w UE.

Z legislacyjnego punktu widzenia kluczowym elementem unijnej polityki ochrony wód jest ramowa dyrektywa wodna UE, która zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do ochrony i poprawy stanu zasobów słodkiej wody w celu osiągnięcia dobrego stanu wód na terenie UE. Jej zakres obejmuje nie tylko jeziora, rzeki i wody gruntowe, ale także wody przejściowe i przybrzeżne. Głównymi narzędziami do wdrażania dyrektywy są plany gospodarowania wodami w dorzeczu oraz programy środków, przygotowywane w sześcioletnich cyklach.

Prawodawstwo UE dotyczące wody, w tym ramowa dyrektywa wodna oraz powiązane z nią dyrektywy, dyrektywa powodziowa, jak również dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, jest obecnie w trakcie oceny, która ma zakończyć się do końca 2019 r.

Wspieranie innowacji w dziedzinie wody w oparciu o postęp technologiczny

Jednak same działania polityczne, choć niezwykle ważne, nie wystarczą. Europa musi sięgać po innowacje w celu opracowania nowych i pionierskich metod, które zapewnią jej bezpieczeństwo wodne i odpowiednie zaopatrzenie w wodę dla wszystkich obywateli. Niniejsza broszura Results Pack obejmuje 10 takich finansowanych przez UE projektów, a każdy z nich przyczynia się do powstawania daleko idących rozwiązań i innowacyjnych pomysłów.

Jednym z istotnych obszarów poruszonych w kilku omawianych projektach (w szczególności ECWRTI, iMETland, REMEB oraz POWERSTEP) są innowacje w dziedzinie procesów oczyszczania ścieków. Projekty te koncentrują się na udoskonaleniu oczyszczania ścieków w celu umożliwienia recyklingu i ponownego wykorzystania wody zarówno w przemyśle, jak i w rolnictwie, zmniejszenia kosztów operacyjnych i kosztów energii oraz zwiększenia produkcji energii w oczyszczalniach ścieków.

Inne projekty, takie jak MOSES i MASLOWATEN, poświęcone są usprawnieniu irygacji w rolnictwie, przy większej efektywności wykorzystania wody i energii. Projekt CENTAUR znalazł się w centrum działań dotyczących zmniejszenia ryzyka i skutków powodzi w miastach. W ramach projektu CYTO-WATER opracowano platformę umożliwiającą szybkie wykrywanie mikroorganizmów w wodach przemysłowych i środowiskowych.

Z kolei inicjatywa SUBSOL wprowadza na rynek nowe rozwiązania w zakresie wód podziemnych, a REGROUND pracuje nad nowatorską nanotechnologią wodną służącą unieruchomieniu metali toksycznych w warstwach wodonośnych wód gruntowych, studniach wody pitnej i systemach filtracji wody rzecznej.
2018-11-19
Zmniejszenie niedoboru wody poprzez odbudowę skażonych warstw wodonośnych wód gruntowych
Walka z niedoborem wody staje się jednym z głównych wyzwań XXI wieku, a kluczem do stawienia czoła temu wyzwaniu pozostaje uzyskanie dostępu do czystych źródeł. W ramach projektu...
2018-11-19
Dążąc do dodatniego bilansu energetycznego oczyszczania ścieków przy użyciu aktualnej technologii
Oczyszczanie ścieków komunalnych na terenie całej Europy wiąże się ze zużyciem energii równej całkowitej energii produkowanej przez dwie elektrownie w ciągu roku, jednak w praktyce...
2018-11-19
Dane satelitarne zapewniają płynny przepływ zasobów wodnych
Platforma MOSES udostępnia dane z obserwacji Ziemi przez satelity i najnowocześniejszą technologię prognozowania jednostkom oraz agencjom zajmującym się gospodarką wodną, pomagając...
2018-11-19
Subsurface Water Solutions – rozwiązania dla trudnych regionów przybrzeżnych
Pozyskiwanie słodkiej wody dla potrzeb konsumpcji oraz dla przemysłu i rolnictwa wymaga radykalnych zmian w sposobie gospodarowania zasobami wodnymi. Projekt SUBSOL stanowi właśnie...
2018-11-19
System nawadniania upraw o zerowym zużyciu energii i niskim zużyciu wody
Członkowie finansowanego ze środków UE konsorcjum opracowali wielkoskalowe systemy nawadniające wykorzystujące zjawisko fotowoltaiki, w pełni zasilane z odnawialnych źródeł energii,...
2018-11-19
Ceramiczne rozwiązania otwierają nowe możliwości w zakresie recyklingu ścieków
Ceramiczne membrany wytwarzane z pochodzących z recyklingu materiałów pozyskanych lokalnie mogą umożliwić ekonomiczny recykling oczyszczanych ścieków, co pozwoli na przeciwdziałanie...
2018-11-19
Oczyszczanie ścieków z zastosowaniem mikroorganizmów aktywnych elektrochemicznie do produkcji czystej wody
Symbioza przemysłowa w gospodarce o obiegu zamkniętym pozwala na wykorzystanie produktu pochodzącego z jednego procesu jako surowiec dla drugiego. Członkowie projektu iMETland...
2018-11-19
Projektowanie kompletnego systemu recyklingu ścieków produkowanych w zakładach włókienniczych
Rozwiązania polegające na efektywnym recyklingu ścieków przemysłowych wpisują się w erę innowacji wspierających zrównoważony rozwój. Oszczędna i przyjazna dla środowiska koncepcja...
2018-11-14
Szybka i elastyczna analiza wody wywołuje poruszenie w przemyśle
W ramach finansowanego ze środków UE projektu CYTO-WATER opracowano innowacyjny system analizy w miejscu wytwarzania, który umożliwia szybkie wykrywanie obecności różnych...
2018-11-14
Elastyczne, skalowalne i oszczędne lokalne rozwiązanie do prewencji podtopień w miastach
Starania na rzecz zapobiegania podtopieniom w miastach nierzadko kończyły się wdrażaniem drogich i skomplikowanych systemów bazujących na niedokładnych prognozach opadów. Nowo...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę