Skip to main content

RISEWISE -RISE Women with disabilities In Social Engagement

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kobiety z niepełnosprawnością pomagają zmienić swój świat

Mimo że jeden na sześciu obywateli UE żyje z niepełnosprawnością, wielu z nich pozostaje niewidocznych, ponieważ nie mają dostępu do edukacji, kultury, zatrudnienia czy transportu publicznego. Aby to zmienić, twórcy projektu RISEWISE zaoferowali kobietom z niepełnosprawnościami platformę i narzędzia, które mogą poprawić ich sytuację.

Społeczeństwo

Niepełnosprawność – czy to odziedziczona, czy nabyta z powodu choroby, wieku lub urazu – często ogranicza aktywność i uczestnictwo danej osoby w rozmaitych aspektach życia. Może ograniczyć dostępność transportu, dostęp do budynków oraz opcji w zakresie szkoleń i zatrudnienia, a jednocześnie utrudnić uczestniczenie w aktywnościach kulturalnych i społecznych. Badania naukowe sugerują, że kobiety znacznie częściej doświadczają izolacji i uczucia bycia stygmatyzowanym. Bodźcem do realizacji projektu RISEWISE, wspieranego w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”, były dane z Eurostatu pokazujące, w jak trudnej sytuacji znajdują się kobiety z niepełnosprawnościami, szczególnie na rynku pracy. Badania społeczne projektu RISEWISE, współtworzone z kobietami z niepełnosprawnościami, doprowadziły do realizacji wspólnych działań, takich jak założenie RISEWISESPECIAL, organizacji pozarządowej promującej inicjatywy sportowe dla kobiet z niepełnosprawnościami. „Na niepełnosprawność patrzymy zwykle od strony medycznej, nie uwzględniając doświadczeń życiowych kobiet, które z nią żyją. Chcemy to zmienić, czyniąc z tych kobiet centralny element naszego projektu. Nie po to, by je uleczyć, ale po to, by ich wysłuchać”, wyjaśnia koordynatorka projektu, Cinzia Leone, z Uniwersytetu Genueńskiego będącego gospodarzem projektu. W 2017 r. Leone wygłosiła przemówienie przed włoskim parlamentem na temat kobiet z niepełnosprawnościami oraz rynku pracy. Raport końcowy projektu RISEWISE zawiera szczegółowe zalecenia w zakresie najlepszych praktyk, w tym informację o konieczności szerszego uczestnictwa kobiet z niepełnosprawnościami w życiu publicznym.

Kompleksowa analiza

Kompleksowa metodologia uczestnictwa opracowana w ramach projektu RISEWISE ma na celu lepsze zrozumienie potrzeb osoby jako całości, bez skupiania się na samej niepełnosprawności. Odsetek kobiet z niepełnosprawnościami, które pomogły określić charakter projektu, wyniósł 25 %. „Poznaliśmy środowiska i codzienne życie tych kobiet, badając różne aspekty w różnych otoczeniach, przyjmując przy tym interdyscyplinarny punkt widzenia”, opowiada Leone. 16 partnerów projektu pochodzących z Austrii, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Słowenii, Szwecji oraz Turcji to podmioty z sektora prywatnego, NGO oraz sektora akademickiego. Aby ustalić, które obszary wymagają interwencji, uczestnicy projektu RISEWISE zbadali szereg zagadnień, w tym: integrację społeczną, możliwości edukacyjne, przepisy i rynek pracy, metody umożliwiania działania, stygmatyzację i przemoc, dostępność cyfrowych narzędzi w przestrzeniach publicznych, a także metody projektowania architektonicznego. Uzyskali oni rozmaite rezultaty. Na przykład: badacze stworzyli bota wykorzystującego komunikator Telegram, który poprzez wspólne uczenie się pomaga osobom z niepełnosprawnościami poruszać się po miastach. Za tę pracę Annalisa Bovone, jedna z badaczek, otrzymała od prezydenta Włoch nagrodę Mela d’Oro-Marisa Bellisario.

Polityki zakazujące dyskryminacji i zakładające włączenie społeczne

Około 80 milionów obywateli UE żyje z niepełnosprawnością. Co więcej, prognozuje się, że ich liczba wzrośnie. Według szacunków WHO „15 % światowej populacji żyje z pewnego rodzaju niepełnosprawnością, z czego 2–4 % doświadcza znacznych trudności w funkcjonowaniu”. Celem unijnej strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 jest wdrożenie opracowanej przez ONZ Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, która weszła w życie w 2008 r. i której stronami są UE oraz jej państwa członkowskie. Strategia ta ma promować włączenie społeczne, równe prawa, możliwości i wolności, a także ochronę przed dyskryminacją, niezależnie od wieku czy płci. Projekt RISEWISE przyczynił się do tego, zapewniając osobom z niepełnosprawnościami miejsce do wyrażenia ich obaw i wątpliwości, a przy tym opracowując rozwiązania istniejących problemów. Prace realizowane w ramach projektu przysłużyły się bezpośrednio do opracowania treści wykorzystywanych w szkoleniu z zakresu odpowiedzialności społecznych na Uniwersytecie Ulysseus, Dodatkowo twórcy projektu wciąż prowadzą badania nad takimi kwestiami jak projektowanie przestrzeni miejskich oraz wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej w codziennym życiu.

Słowa kluczowe

RISEWISE, niepełnosprawność, dostęp, uczestnictwo, kobiety, zatrudnienie, transport, prawa, integracja społeczna, stygmatyzacja, cyfrowe narzędzia, praca

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania