Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

TIRAMISU prezentuje w Brukseli nowe narzędzia do rozminowywania

Partnerzy dofinansowanego ze środków UE projektu TIRAMISU używają robotów i pojazdów UAV do rozbrajania i usuwania min przeciwpiechotnych i niewybuchów, które stanowią pokonfliktowe zagrożenie dla rozwoju i dobrostanu.

Obserwowanie narzędzi do rozminowywania w akcji to na szczęście rzadkość w Brukseli. Jednak to właśnie tego rodzaju widowisko mieli okazję obejrzeć 5-6 maja interesariusze, decydenci i obywatele z okazji 5. Europejskiego Forum Obrony Cywilnej w Parc du Cinquentenaire w Brukseli. Odbyły się demonstracje w terenie bezzałogowego wiropłata TIRAMISU oraz UGV Teodor, prezentujące potencjał tych technologii. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych udało się zaprezentować dwie szczególne funkcje narzędzi opracowanych w ramach projektu: mapowanie 3D z kamerą optyczną i rozminowywanie za pomocą kamery podczerwonej. Wiropłat TIRAMISU – pierwsza z dwóch pokazanych technologii – wspomagał saperów w przeprowadzaniu operacji humanitarnych po powodzi (wskutek których miny lądowe często zmieniają położenie). Za pomocą funkcji mapujących wiropłat tworzy model 3D otoczenia, który z kolei może posłużyć do przewidywania, gdzie przesunęło się pole minowe. Następnie miny są lokalizowane za pomocą kamery bliskiej podczerwieni, podczas gdy UGV Teodor – bezzałogowy pojazd naziemny – wspomaga operację rozminowywania z lądu. Projekt TIRAMISU, którego realizacja rozpoczęła się w styczniu 2012 r. i zakończy w grudniu 2015 r., zgromadził organizacje zaangażowane w jedne z najważniejszych europejskich i międzynarodowych przedsięwzięć saperskich. Partnerzy zamierzają opracować zestaw narzędzi, który może stanowić podstawę wszechstronnego, modułowego i zintegrowanego rozwiązania do oczyszczania rozległych obszarów narażonych na zagrożenie wybuchem. Konkretnie zespół pracuje nad trzema zestawami narzędzi: narzędzia planowania rozminowywania do lokalizacji urządzeń wybuchowych i definiowania zanieczyszczonych obszarów, narzędzia do wykrywania i likwidacji, pomagające operatorom neutralizować te urządzenia, oraz narzędzia do szkolenia i edukacji w zakresie zagrożenia minami. Prócz wspomnianych wcześniej dwóch technologii, konsorcjum bada i testuje inne ekscytujące rozwiązania, takie jak szkolenie pszczół w wywąchiwaniu materiałów wybuchowych. W ciągu ostatnich kilku lat narzędzia TIRAMISU były już wykorzystywane w rzeczywistych sytuacjach, między innymi w operacjach pomocowych w maju 2014 r. po powodziach, jakie dotknęły ponad 3 miliony osób w Serbii i Bośni, do mapowania gór Svilaja i Dinara w Chorwacji oraz do prowadzenia działalności edukacyjnej na temat zagrożeń minami w Kambodży. Finałową demonstrację opracowanych w projekcie narzędzi zaplanowano na wrzesień 2015 r., również w Belgii. Ponad 110 milionów aktywnych min lądowych jest rozrzuconych na świecie, a wedle szacunków usunięcie ich wszystkich oraz niewybuchów zajmie 1 000 lat. Roboty TIRAMISU mogą odegrać kluczową rolę w przyspieszeniu tempa rozminowywania bez narażania życia saperów. Więcej informacji: TIRAMISU http://www.fp7-tiramisu.eu

Kraje

Belgia