Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wpływ światła słonecznego na siedliska omułków

Określenie czynników środowiskowych regulujących siedliska larw jest niezbędne do poznania dynamiki populacji tych bezkręgowców morskich. Badania finansowane ze środków UE wnoszą wkład w nowy projekt, którego partnerzy podejmują próbę prognozowania obecności larw i jej intensywności na podstawie trzech czynników środowiskowych.
Wpływ światła słonecznego na siedliska omułków
Naukowcy, którzy niedawno opublikowali wyniki swoich prac w czasopiśmie Scientific Reports, badali wpływ trzech czynników środowiskowych – nasłonecznienie, reżim wiatru oraz kontynentalny spływ powierzchniowy – na wzorce siedlisk gatunku Mytilus galloprovincialis. Wnioski wskazują, iż nasłonecznienie oddziałuje pośrednio na proces zasiedlania, co skłoniło zespół do zasugerowania, że można wykorzystać tę zmienną meteorologiczną do przewidywania lokalizacji siedlisk.

Bentosowe bezkręgowce morskie zsynchronizowały swoje cykle rozrodcze w taki sposób, aby wytwarzać larwy w warunkach optymalnych dla ich przetrwania. Im dłużej osobniki pozostają w postaci larwalnej, tym większe zagrożenie dla ich przetrwania, np. z powodu żerowania drapieżników czy przeniesienia do nieodpowiedniego miejsca. Ustalenie czynników oddziałujących na czas i gęstość cykli może pomóc w zrozumieniu, jak zmiany środowiska wpływają na dynamikę populacji.

Wpływ nasłonecznienia

Zespół opracował funkcjonalny uogólniony model addytywny, (przeznaczony do badań asocjacyjnych między reakcją skalarną a funkcjonalną zmienną zależną). Uwzględnia on wpływ trzech wymienionych wyżej czynników środowiskowych i pozwala prognozować zasiedlanie. Uzyskane – między innymi dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi CLIMEFISH – wyniki wskazują, że nasłonecznienie pozwala przewidzieć początek i koniec cyklu zasiedlania z miesięcznym wyprzedzeniem. Nasłonecznienie późną zimą w sposób pośredni regulowało intensywność początku zasiedlania.

Przez pięć lat zespół przeprowadzał cotygodniowy monitoring siedlisk gatunku Mytilus galloprovincialis w pobliżu zawiesiny sztucznych substratów celem ustalenia rocznej zmienności wzorców zasiedlania. Wcześniejsze badania koncentrowały się na zależności między rozproszeniem a hydrodynamiką i powiązały wzorzec czasowy zasiedlania z cyklami rozrodczymi. Artykuł pt. „Solar irradiance dictates settlement timing and intensity of marine mussels” naświetla nieco lepiej zasiedlanie larwalne, które stanowi ważny etap w cyklu życiowym gatunku, ponieważ łączy postać larwalną z bentosową i odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu gęstości populacji.

Konsekwencje odkryć

Małże to dominujące organizmy na wielu skalistych wybrzeżach na świecie, gdzie pełnią ważną rolę zarówno siedliska, jak i źródła pożywienia dla przeróżnych organizmów. Hodowle omułków mają też istotne znaczenie komercyjne. W artykule wyjaśniono na przykład, że północna granica upwellingu prądu kanaryjskiego cechuje się ich intensywną produkcją.

Celem projektu CLIMEFISH jest zadbanie o to, by intensyfikacja produkcji owoców morza następowała w obszarach i gatunkach, w których istnieje potencjał na zrównoważony wzrost, mając na uwadze zmieniający się kontekst klimatyczny, aby wzmocnić rynek pracy oraz zapewnić zrównoważony rozwój społeczności wiejskich i nadbrzeżnych.

Więcej informacji:
strona projektu w serwisie CORDIS

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektów i doniesień medialnych

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę