CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Przemysł wytycza ambitny cel recyklingu papieru dla Europy

Przemysł papierniczy wyznaczył nowy recyklingowy cel na poziomie 66 procent, który ma zostać osiągnięty do 2010 r. Sygnatariusze przyznają pierwszeństwo kwestii zapobiegania powstawaniu odpadów, zwiększenia przydatności produktów do recyklingu oraz jakości papieru z recyklingu...

Przemysł papierniczy wyznaczył nowy recyklingowy cel na poziomie 66 procent, który ma zostać osiągnięty do 2010 r. Sygnatariusze przyznają pierwszeństwo kwestii zapobiegania powstawaniu odpadów, zwiększenia przydatności produktów do recyklingu oraz jakości papieru z recyklingu, a także skupią się na badaniach i rozwoju (B+R), aby doprowadzić do realizacji zamierzenia. W 2005 r. w Europie poddano recyklingowi łącznie 46,6 miliona ton papieru i tektury, a obecnie ponad połowa używanego w Europie papieru jest produkowana z surowca z odzysku. Pierwotna "europejska deklaracja w sprawie odzysku papieru" ogłoszona w 2000 r. wpłynęła na zwiększenie wskaźnika recyklingu w Europie do 55,4 procent. Nowa deklaracja nie tylko podnosi poprzeczkę do 66 procent, ale angażuje również więcej krajów europejskich i więcej organizacji. Teoretyczny maksymalny wskaźnik recyklingu papieru wynosi nie 100 lecz 81 procent ze względu na papier, który nie może być poddany recyklingowi, na przykład w archiwach czy bibliotekach, oraz papier używany w materiałach budowlanych. W celu dalszego zwiększenia przydatności produktów papierowych i tekturowych do recyklingu oraz odbarwiania, strony deklaracji będą wspierać B+R w następujących obszarach: - procesy wytwarzania papieru i tektury, - surowce i materiały pomocnicze, - technologia uszlachetniania/druku, - technologia przetwarzania odzyskanego papieru, - zarządzanie pozostałościami i poddawanie ich recyklingowi jako sposób na zwiększenie eko-efektywności recyklingu i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. - Papier i tektura już teraz mają najwyższe wskaźniki odzysku i recyklingu materiałów w Europie. Mimo to staramy się osiągnąć jeszcze lepsze wyniki - powiedział Kevin Bradley, przewodniczący Europejskiej Rady ds. Odzyskanego Papieru (ERPC). - Przemysł również ma do odegrania ważną rolę we wspieraniu Europy w osiągnięciu celu Komisji Europejskiej dotyczącego "gospodarki recyklingowej", promowaniu europejskiego zrównoważonego rozwoju, a także zapewnieniu długotrwałego, dynamicznego wzrostu i zatrudnienia. Sygnatariusze i zwolennicy podejmą też działania mające na celu zapewnienie informacji, które pomogą w edukowaniu i zwiększaniu świadomości konsumentów i organów publicznych na temat ich roli w łańcuchu obiegu papieru. Europa jest zdecydowanie światowym liderem w dziedzinie recyklingu papieru - Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Leśnego i Papierniczego wyznaczyło sobie cel recyklingu na poziomie 55 procent do 2012 r., w tym także eksport w celu recyklingu w Azji.