CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Rada Naukowa ERC uzgadnia program pracy na rok 2007

Rada Naukowa Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) nadała ostateczny kształt pierwszej wersji swojego programu prac na 2007 r., określając podmioty uprawnione do ubiegania się o środki finansowe z ERC, jak również sposób oceniania wniosków. ERC jest nową inicjatywą i zacznie fun...

Rada Naukowa Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) nadała ostateczny kształt pierwszej wersji swojego programu prac na 2007 r., określając podmioty uprawnione do ubiegania się o środki finansowe z ERC, jak również sposób oceniania wniosków. ERC jest nową inicjatywą i zacznie funkcjonować w 2007 r. jako element siódmego programu ramowego (7. PR). Jak wynika z programu prac, "Podstawową zasadą w przypadku wszelkich działań ERC jest stymulowanie badań inicjowanych przez badaczy, przekraczających granice wiedzy we wszystkich dziedzinach, z uwzględnieniem kryterium doskonałości". Dostępne będą dwa rodzaje dotacji - dotacja dla doświadczonych badaczy oraz dotacja dla badaczy prowadzących pierwsze samodzielne badania. Pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczyć będzie drugiego rodzaju dotacji. Uczestnictwo jest otwarte dla doskonałych badaczy dowolnej narodowości, którzy przebywają w UE lub w kraju stowarzyszonym bądź przenoszą się do tego regionu, oraz którzy tworzą i prowadzą swój pierwszy zespół lub program badawczy. Budżet pierwszego zaproszenia wyniesie około 300 milionów euro. Dotacja zostanie przyznana instytucji macierzystej, która będzie musiała zobowiązać się do zapewnienia głównemu badaczowi samodzielności w zarządzaniu środkami finansowymi na cele badawcze w okresie trwania projektu. W programie prac przedstawiono "samodzielność" jako warunek pozwalający głównemu badaczowi na: - ubieganie się o środki finansowe niezależnie od współpracowników o większym doświadczeniu, - zarządzanie środkami finansowymi na badania w ramach projektu i podejmowanie stosownych decyzji dotyczących alokacji zasobów, - występowanie w roli głównego autora publikacji i zapraszanie jako współautorów tylko tych osób, które miały istotny udział w opisywanych pracach, - nadzorowanie pracy członków zespołu, w tym studentów prowadzących badania czy innych osób, - posiadanie dostępu do odpowiednich pomieszczeń i urządzeń na potrzeby prowadzenia badań. Dotacje wyniosą od 100 000 do 400 000 euro rocznie przez okres do pięciu lat, w zależności od ocen dokonywanych przez niezależnych ekspertów i potrzeb projektu. Rada Naukowa podkreśla: "Zachęca się do składania wniosków o charakterze interdyscyplinarnym, które przekraczają granice między różnymi zespołami, wniosków dotyczących nowych i powstających dziedzin, jak również wniosków oznaczających 'duże ryzyko, duże korzyści'". Wnioski będą oceniane dwukrotnie, przy czym jedynie wnioskodawcy, którzy przejdą pierwszy etap, zostaną zaproszeni do przedłożenia bardziej szczegółowego wniosku. Jak przedstawiono w programie prac, celem dotacji na pierwsze samodzielne badania jest zachęcanie młodszych badaczy do podejmowania samodzielnej pracy naukowej: "Młodym osobom prowadzącym badania Europa oferuje niewystarczające możliwości rozwijania samodzielnej pracy naukowej i przejścia od pracy wykonywanej pod nadzorem do uzyskania statusu niezależnych liderów własnych badań. Ten problem strukturalny prowadzi do poważnego marnotrawienia talentów badawczych w Europie. Ogranicza to lub opóźnia wyłonienie się kolejnego pokolenia badaczy, wnoszącego nowe pomysły i energię, a także zachęca wysoko utalentowanych badaczy na początkowym etapie kariery zawodowej do poszukiwania szans rozwoju gdzie indziej." Przed ogłoszeniem pierwszego zaproszenia do składania wniosków program prac może ulec zmianie, a w 2007 r. zostanie skorygowany celem uwzględnienia systemu dotacji ERC dla doświadczonych badaczy.