Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wczesna interwencja otrzymuje drogocenne wsparcie

Dzieci z upośledzeniami lub opóźnieniami rozwojowymi powinny być objęte systemem wsparcia, który będzie wspomagać postępy w ich rozwoju. Eksperci twierdzą, że wczesna pomoc dla tych dzieci, których w UE jest 400.000, stanowi holistyczną metodę wczesnej interwencji i profilakty...

Dzieci z upośledzeniami lub opóźnieniami rozwojowymi powinny być objęte systemem wsparcia, który będzie wspomagać postępy w ich rozwoju. Eksperci twierdzą, że wczesna pomoc dla tych dzieci, których w UE jest 400.000 stanowi holistyczną metodę wczesnej interwencji i profilaktyki długoterminowych wad. Wczesna interwencja (ECI) pomaga zwiększyć szanse dziecka na osiągnięcie normalnych etapów rozwoju i zminimalizować opóźnienia. Finansowany ze środków unijnych projekt PRECIOUS [z ang. drogocenny] (Profesjonalne zasoby we wczesnej interwencji - narzędzia i standardy internetowe) propaguje wspólne, europejskie ramy szkoleniowe w zakresie ECI w krajach, w których brak modeli systemowych. Źródłem finansowania projektu PRECIOUS są środki stypendialne Leonardo da Vinci programu "Uczenie się przez całe życie", który wiąże strategię z praktyką w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Partnerzy wykorzystają program nauczania - europejski paszport edukacyjny w zakresie profesjonalnej "wczesnej interwencji" (EBIFF) - jako model odniesienia i rozpoczną kursy szkoleniowe. EBIFF jest projektem pilotażowym, który także otrzymał finansowanie z programu Leonardo da Vinci. Zdaniem partnerów projektu PRECIOUS, transfer programu nauczania obejmuje możliwości szkolenia kluczowych umiejętności takich jak "dołączanie do rodziny", "komunikacja w stresujących sytuacjach" oraz "opracowywanie planów interdyscyplinarnych". Podkreślili również jak ważny jest rozwój umiejętności oraz transfer zdobytej wiedzy w czasie pracy z bezradnymi rodzinami. Konsorcjum PRECIOUS, którego koordynatorem jest S.I.N.N. - Innowacyjna Sieć Społeczna z Austrii, obejmuje 12 uczelni wyższych, organizacje pozarządowe (NGO) oraz instytuty z 9 krajów europejskich, w tym z Belgii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Turcji i Wlk. Brytanii. Partnerzy podjęli współpracę w celu opracowania narzędzia do samooceny oraz materiałów pomocniczych, które będą wykorzystywane przez profesjonalistów ECI na całym świecie. Profesor Chris Robertson z Instytutu Edukacji Uniwersytetu w Worcester, Wlk. Brytania, która pomaga w opracowaniu narzędzia do wspomagania profesjonalistów ECI, powiedziała: "We wszystkich krajach, rozpoznanie dzieci z trudnościami na wczesnym etapie jest niezwykle istotne, gdyż umożliwia ich rodzinom/opiekunom zapewnienie skutecznego wsparcia." Celem konsorcjum PRECIOUS jest opracowanie paneuropejskich materiałów do szkolenia profesjonalistów we wszystkich państwach unijnych "zapewniając spójną opiekę i wspomaganie oraz możliwość dzielenia się przez państwa swoimi dobrymi praktykami za pośrednictwem witryny" - dodaje. Podstawowe środki, takie jak CD-ROM, metody ewaluacji, witryna, przejrzystość i certyfikacja oraz uczenie się w środowisku otwartym i na odległość, zapewnią profesjonalistom z szerokiego zakresu dyscyplin możliwości jakich potrzebują, aby efektywniej pracować z małymi dziećmi, które wymagają dodatkowego wspomagania, jak również z ich rodzinami bądź opiekunami. Według partnerów, w ramach projektu PRECIOUS można by wprowadzić nowy europejski międzynarodowy tytuł magistra wczesnej interwencji. "Tę możliwość dopiero badamy, niemniej naszym zdaniem mógłby to być ogromny atut wszystkich osób zawodowo zajmujących się tą dziedziną" - zauważa profesor Robertson.

Powiązane artykuły