Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Hiszpania przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej

Hiszpania zobowiązała się kontynuować realizację Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) podczas swojej sześciomiesięcznej Prezydencji w Radzie UE, która rozpoczęła się 1 stycznia. U podstaw programu Hiszpańskiej Prezydencji leży innowacja i równouprawnienie, wyjaśnia w ser...

Hiszpania zobowiązała się kontynuować realizację Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) podczas swojej sześciomiesięcznej Prezydencji w Radzie UE, która rozpoczęła się 1 stycznia. U podstaw programu Hiszpańskiej Prezydencji leży innowacja i równouprawnienie, wyjaśnia w serwisie Hiszpańskiej Prezydencji w Radzie na stronach CORDIS Cristina Garmendia, minister nauki i innowacji. Wspieranie budowy ERA to klucz do sukcesu tego programu, podkreśla pani minister. "Tylko dzięki wspólnej przestrzeni wiedzy, ERA, w której możliwy jest swobodny przepływ naukowców i idei, badania i innowacje będą w stanie działać jako siły napędowe ekonomicznego i społecznego postępu w ciągu najbliższych dziesięcioleci", pisze Cristina Garmendia. "Dlatego też aspekty te powinny stać w centrum uwagi polityk Unii Europejskiej." Hiszpania zidentyfikowała trzy osie kontynuacji rozwoju ERA. Są nimi integracja, zaangażowanie oraz włączenie. Integracja dotyczy istoty integrowania polityki badań i rozwoju (B+R) z innymi politykami, a w szczególności ze strategią UE na rok 2020. Poprzez koncepcję zaangażowania Hiszpania będzie szukać takiego rozwiązania, które zapewni, że wszelkie instrumenty wspierające badania i rozwój oraz innowacje w Europie, czy to na poziomie regionalnym, czy ogólnokrajowym, czy też ogólnoeuropejskim, zajmują się "naczelnymi wyzwaniami", przed którymi stoi dziś społeczeństwo. Chodzi tu o zmiany klimatyczne, poszukiwanie nowych źródeł energii, starzenie się i choroby oraz globalizację. I wreszcie włączenie, które skupia się na roli, jaką nauka i innowacja mogą odegrać w promowaniu spójności w społeczeństwie, a także przeciwdziałaniu biedzie i wykluczeniu społecznemu. Na stronach CORDIS Hiszpańska Prezydencja wyjaśnia, że "Europa ma obowiązek i możliwość prowadzenia walki przeciwko nierówności oraz zastosowania w tej walce nauki i technologii." Patrząc z szerszej perspektywy priorytety Hiszpanii na kolejne sześć miesięcy to: konsolidacja Europejskiej Agendy Socjalnej, zwrócenie szczególnej uwagi na równouprawnienie płci oraz walkę przeciwko przemocy w domu, wyjście z kryzysu ekonomicznego, bezpieczeństwo energetyczne i zmiany klimatyczne, stworzenie bezpieczniejszej UE ze szczególnym naciskiem na wyzwania ze strony imigracji i wreszcie umożliwienie Europie zabierania własnego głosu na arenie międzynarodowej. Hiszpania będzie przewodniczyła Radzie UE w pierwszej połowie 2010 r. Po niej 1 lipca prezydencję przejmie Belgia. Wraz z Węgrami, których prezydencja przypadnie na pierwszą połowę 2011 roku, Hiszpania i Belgia przygotowały 18-miesięczny program prezydencji, w którym kraje te zobowiązują się "wziąć pod wszelką rozwagę znaczenie badań i rozwoju oraz innowacji we wznowieniu strategii lizbońskiej po roku 2010." Oprócz stworzenia i kierowania ERA, priorytety, jakie wymienia owa trójka, to również ewaluacja średniookresowa Siódmego Programu Ramowego (FP7) oraz wdrożenie wspólnego programowania. W szczególności prezydencje z chęcią akcentują znaczenie regionalnego wymiaru innowacji oraz polityk badań. Podkreślają również wagę uatrakcyjniania zawodów związanych z badaniami oraz przyciągania najlepszych światowych umysłów do Europy. Trzy narody zobowiązują się ściśle podążać śladem pierwszych Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC) zgodnie z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii (EIT). Na koniec, jak mówią, kraje te będą "dokładnie monitorować" postępy w rozwoju ogólnoeuropejskiej infrastruktury badawczej opracowanej przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktury Badawczej (ESFRI). W międzyczasie, wracając do Szwedzkiej Prezydencji, która przypadła na drugą połowę 2009 roku, przypominamy słowa szwedzkiego ministra nauki i szkolnictwa wyższego Tobiasa Krantza: "To niezwykle interesujące móc stanąć na czele kilku istotnych procesów tej jesieni. Spraw długoterminowych nie da się rozwiązać zaledwie w ciągu paru miesięcy. Ale rozmawiałem z hiszpańskim ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, który dał mi do zrozumienia, że Hiszpańska Prezydencja będzie kontynuować pracę nad wieloma sprawami, które my rozpoczęliśmy. To dobrze rokuje."

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

25 Marca 2010