Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Przetarg na wsparcie i wdrożenie wydajnej infrastruktury ekologicznej

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na zapewnienie wsparcia w dziedzinie wdrożenia polityki w zakresie przyrody i bioróżnorodności, szczególnie poprzez poszerzenie bazy wiedzy na temat sposobów wdrażania i wydajności infrastruktury ekologicznej w Europie oraz poprzez ich ocen...

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na zapewnienie wsparcia w dziedzinie wdrożenia polityki w zakresie przyrody i bioróżnorodności, szczególnie poprzez poszerzenie bazy wiedzy na temat sposobów wdrażania i wydajności infrastruktury ekologicznej w Europie oraz poprzez ich ocenę. Działania te pozwolą na wypracowanie podstaw umożliwiających ocenę oddziaływania przyszłej strategii w zakresie europejskiej infrastruktury ekologicznej, w szczególności poprzez ocenę wdrażania i monitorowanie efektywności obecnie stosowanej polityki wobec zagadnień europejskiej infrastruktury ekologicznej (na poziomie międzynarodowym, w krajach członkowskich oraz na poziomie regionalnym i lokalnym), także w zakresie danych finansowych. W styczniu 2010 roku Komisja zaprezentowała nową wizję i cele w zakresie unijnej polityki bioróżnorodności, obejmujące okres po 2010 roku. Elementem tej unijnej strategii bioróżnorodności będzie pochodna strategia w dziedzinie infrastruktury ekologicznej, przewidywana na rok 2011. Infrastruktura ekologiczna będzie stanowić główne narzędzie przeciwdziałania ubytkom, degradacji i fragmentacji środowiska naturalnego, które są głównymi czynnikami spadku bioróżnorodności na terenie UE w ciągu ostatnich 50 lat i wiążą się ze zmianami w zakresie zagospodarowania przestrzennego (takimi jak intensyfikacja czy porzucenie wykorzystywania obszarów). W UE powierzchnia obszarów rolniczych zmniejsza się codziennie o około 1500 hektarów, co wynika z rozwoju infrastruktury i urbanizacji. Dlatego terytorium Europy jest podzielone w znacznie większym stopniu niż pozostałe kontynenty. Główną inicjatywą europejską mającą na celu przeciwdziałanie tej tendencji oraz połączenie i wzmocnienie różnych ekosystemów na obszarach miejskich i wiejskich będzie infrastruktura ekologiczna. W jej skład wejdą przestrzennie lub funkcjonalnie powiązane obszary zachowujące spójność ekologiczną, która stanowi podstawowy warunek dobrej kondycji ekosystemów. Wartość dodana tej infrastruktury wiąże się jednak z dużymi inwestycjami w kapitał naturalny, mającymi na celu zwiększenie przyjazności dla środowiska istniejącej już infrastruktury, zwiększenie funkcjonalności ekosystemów w zakresie dostarczania dóbr i usług, a także ograniczenie wpływu zmian klimatycznych i przystosowanie się do tych zmian oraz polepszenie jakości życia (w kontekście zdrowia, turystyki oraz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturalnego). Komisja chce zapewnić najlepsze możliwe wykorzystanie istniejących danych do poznania wpływu polityki w zakresie infrastruktury ekologicznej oraz dostarczyć dane do oceny potencjalnej europejskiej strategii w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania i wydajności obecnej i przyszłej polityki obejmującej infrastrukturę ekologiczną.Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska ENV.SRD.2 - Finanse do kontaktów: Zespół ds. zamówień BU 5, 00/122 1049 Bruksela Belgia E-mail: env-tenders@ec.europa.eu Więcej informacji na temat zaproszenia: OJ nr S177 z 11 września 2010 roku