Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Unijny raport wskazuje najlepsze praktyki uprawy i współistnienia upraw kukurydzy GM

Należyte przechowywanie nasion i stosowanie odstępów izolacyjnych to najskuteczniejszy sposób zapobiegania zmieszaniu genetycznie modyfikowanych (GM), tradycyjnych i organicznych nasion kukurydzy - według raportu przygotowanego przez Europejskie Biuro ds. Współistnienia Upraw ...

Należyte przechowywanie nasion i stosowanie odstępów izolacyjnych to najskuteczniejszy sposób zapobiegania zmieszaniu genetycznie modyfikowanych (GM), tradycyjnych i organicznych nasion kukurydzy - według raportu przygotowanego przez Europejskie Biuro ds. Współistnienia Upraw (ECoB). Opublikowany przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych (IPTS) przy Wspólnym Centrum Badawczym (WCB) i wsparty przez grupę interesariuszy dokument "Najlepsze Praktyki" podkreśla również, w jaki sposób alternatywne działania, takie jak zmiana okresów kwitnienia pól GM i nie-GM (tj. izolacja czasowa), mogą zostać wykorzystane przez państwa członkowskie UE dysponujące odpowiednimi warunkami klimatycznymi. "Sugerowane praktyki zawarte w tym ważkim dokumencie mają zastosowanie w ramach nowego podejścia Komisji (Europejskiej) do współistnienia upraw i GMO (organizmów zmodyfikowanych genetycznie) przyjętego w lipcu" - mówi Komisarz ds. Zdrowia i Spraw Konsumenckich John Dalli, który zaprezentował raport Radzie Ministrów Rolnictwa. "Są one w pełni zgodne z duchem i celami propozycji, która zapewnia państwom członkowskim większą elastyczność w organizowaniu współistnienia upraw GM, tradycyjnych i organicznych. Dokument wyszczególnia zestaw nieobowiązujących praktyk, które mają wspomagać państwa członkowskie w rozwijaniu i doskonaleniu podejścia krajowego i regionalnego do współistnienia upraw. Raport skupia się na trzech typach produkcji - słodka kukurydza, ziarno i cała roślina - w ramach uprawy i początkowej sprzedaży kukurydzy GM. Na podstawie własnej oceny potencjalnych źródeł zmieszania członkowie ECoB ustalili najlepsze praktyki zarządzania rolnego, które pozwolą na współistnienie upraw przy utrzymaniu ekonomicznej i agronomicznej wydajności gospodarstwa. Powołane w 2008 r. w celu opracowania wytycznych właściwych dla poszczególnych roślin uprawnych w zakresie współistnienia i ustalenia najlepszych praktyk pod względem technicznych działań segregacyjnych, ECoB twierdzi, że odstępy izolacyjne od 15 do 50 metrów mogą pomóc w obniżeniu zawartości GMO w tradycyjnej żywności i paszach do poziomu poniżej 0,9% (tj. progu znakowania przewidzianego prawem). Odstępy te mogą również zmniejszyć zapylanie krzyżowe między kukurydzą GM a nie-GM. Grupa wskazuje również, w jaki sposób większe odstępy od 100 do 500 metrów można by wykorzystać do obniżenia docelowego poziomu zmieszania (np. 0,1%, standardowy szacunek limitów kwantyfikacyjnych). W roku 2009 rośliny GM były uprawiane na 134 milionach hektarów na świecie. Trzy czołowe kraje uprawiające takie rośliny to USA (48% areału GMO na świecie), Brazylia (16%) i Argentyna (16%). W UE dopuszczone do uprawy są jedynie dwa produkty kukurydzy GM oraz jeden ziemniaka GM. Ten najnowszy dokument skutecznie wyposaża państwa członkowskie UE w środki, aby dostosować działania do specyficznych warunków regionalnych i lokalnych. Należy zauważyć, że Komisja Europejska wyraziła ostatnio zgodę na propozycję udzielenia państwom członkowskim UE prawa do limitowania, dopuszczania lub zabraniania upraw GMO przy zagwarantowaniu unijnego systemu zatwierdzania GM. "Zapewnienie autentycznej swobody na gruncie innym niż ocena naukowa zagrożeń dla zdrowia i środowiska również wymaga zmiany w obecnie obowiązujących przepisach" - powiedział Komisarz Dalli w lipcu. "Niezwykle staranna ocena bezpieczeństwa i wzmocniony system monitorowania mają priorytetowe znaczenie w uprawie GMO i dlatego są tak zdecydowanie wdrażane. Komisja (Europejska) jest zdeterminowana, by przeprowadzić działania w tym zakresie do końca roku."

Kraje

Argentyna, Brazylia, Stany Zjednoczone

Powiązane artykuły