Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie do składania ofert na badanie dotyczące mieszania biopaliw z paliwami kopalnymi oraz innych sposobów wprowadzania biopaliw do obrotu

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert na badanie dotyczące mieszania biopaliw z paliwami kopalnymi oraz innych sposobów wprowadzania biopaliw do obrotu. Dyrektywa w sprawie energii odnawialnej, przyjęta w 2009 r., wyznacza dla każdego państwa członkowski...

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert na badanie dotyczące mieszania biopaliw z paliwami kopalnymi oraz innych sposobów wprowadzania biopaliw do obrotu. Dyrektywa w sprawie energii odnawialnej, przyjęta w 2009 r., wyznacza dla każdego państwa członkowskiego cel 10% udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie do 2020 r. W ramach tych działań państwa członkowskie przedłożyły krajowe plany działań w zakresie energii odnawialnej dotyczące sposobu osiągnięcia tego celu. Badania przedstawią analizę wdrażania tych planów przez państwa członkowskie pod względem wprowadzania biopaliw do obrotu do roku 2020. Na tej podstawie powinny one zidentyfikować i ocenić potencjalne ścieżki możliwego podejścia skoordynowanego na szczeblu UE. Analiza powinna skoncentrować się na latach do 2020 r. i tam gdzie to ma znaczenie wskazać odpowiedni czas, kiedy określone kwestie mogą mieć znaczenie. Należy rozważyć perspektywy bardziej długofalowe, porównując różne sposoby dalszego wprowadzania biopaliw do obrotu. Prace obejmą następujące zadania: - analiza wdrożenia w państwach członkowskich; - potencjał istniejących ograniczeń dotyczących mieszania i biopaliw w pełni zamiennych; - identyfikacja i selekcja potencjalnych sposobów dalszego wprowadzania na rynek biopaliw; - wydajność silników; - spotkanie interesariuszy z ekspertami; - dogłębna analiza potencjalnych sposobów wprowadzania biopaliw do obrotu.Aby zapoznać się z oficjalnym zaproszeniem, proszę kliknąć: Dz.U. Nr S 115 z dnia 17 czerwca 2011 r.