Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (7)

Dostawca treści

EC (6)
WIRE (1)

Kraj

Austria (1)
Niemcy (1)
Polska (1)
Republika Czeska (1)
Słowacja (1)
Słowenia (1)
Węgry (1)
Włochy (1)

Język

Deutsch (1)
English (2)
Español (1)
Français (1)
Italiano (1)
Polski (1)

Advanced search

Results 1 - 7 of 7
Results/page:
1
Kommission unterstreicht Verpflichtung zu Innovation in der Regionalpolitik
Drei Mitglieder der Europäischen Kommission bekräftigten auf der Konferenz "Regionen für den wirtschaftlichen Wandel" am 12. Juni in Brüssel ihre Verpflichtung, die regionale Kohäsionspolitik der EU auf die Ziele von Lissabon - Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit ...
Programme: REG-KNOWREG
Record Number: 25805
Last updated on: 2006-06-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Commission emphasises commitment to innovation in regional policy
Three European Commissioners restated their commitment to making the EU's regional cohesion policy work towards the Lisbon goals of growth, jobs and competitiveness at the 'Regions for economic change' conference in Brussels on 12 June. The commissioners and the conference foc...
Programme: REG-KNOWREG
Record Number: 25805
Last updated on: 2006-06-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
La Comisión destaca el compromiso hacia la innovación de la política regional
Tres Comisarios europeos reafirmaron su compromiso para orientar las actividades relativas a la política de cohesión regional de la UE hacia los objetivos de crecimiento, empleo y competitividad de la estrategia de Lisboa en la conferencia sobre "Regiones para el cambio económ...
Programme: REG-KNOWREG
Record Number: 25805
Last updated on: 2006-06-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
La Commission met l'accent sur l'engagement à l'égard de l'innovation dans la politique régionale
Trois commissaires européens ont réaffirmé leur engagement à l'égard de la politique de cohésion régionale de l'UE qui doit contribuer à la réalisation des objectifs de croissance, d'emploi et de compétitivité de Lisbonne, et ce, à l'occasion de la conférence "Les régions, act...
Programme: REG-KNOWREG
Record Number: 25805
Last updated on: 2006-06-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
La Commissione ribadisce l'impegno nei confronti dell'innovazione nella politica regionale
In occasione della conferenza "Le regioni, soggetti attivi del cambiamento economico", tenutasi a Bruxelles il 12 giugno, tre commissari europei hanno ribadito il proprio impegno a orientare le attività della politica comunitaria di coesione regionale verso la realizzazione de...
Programme: REG-KNOWREG
Record Number: 25805
Last updated on: 2006-06-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Komisja podkreśla zaangażowanie w innowacyjność w polityce regionalnej
Podczas konferencji "Regiony na rzecz zmian gospodarczych", odbywającej się w Brukseli w dniu 12 czerwca, trzej europejscy komisarze ponownie potwierdzili swoje zaangażowanie w ukierunkowanie regionalnej polityki spójności UE na cele lizbońskie dotyczące wzrostu gospodarczego,...
Programme: REG-KNOWREG
Record Number: 25805
Last updated on: 2006-06-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
New dimensions for cluster policy
The strategic project CluStrat celebrates its impact at the final conference in Venice
CluStrat, a strategic innovation project implemented through the CENTRAL EUROPE Programme presented its final results at a conference in Venice. The consortium convenes 18 organizations from Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, Italy, Poland, Slovakia and Slovenia.
Programme: REG-INTEREG 3C
Record Number: 122075
Last updated on: 2014-09-30
1
List retrieved on: 2018-05-24
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę