Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Programy
  • Program szczegółowego "Pomysły", wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
FP7

FP7-IDEAS-ERC - Program szczegółowego "Pomysły", wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)

Program ramowy

FP7

Poprzedni program

FP6-NEST

Kolejny program

H2020-EU.1.1.

Finansowanie programu

EUR 7 510 million

Nr referencyjny Dziennika Urzędowego

L 400 z 2006-12-30

Legislacja

2006/972/EC z 2006-12-19

POMYSŁY – Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN)Program "Pomysły”, wdrożony przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERBN), zwiększy konkurencyjność Europy poprzez pomoc w przyciągnięciu i zachęceniu do pozostania najbardziej zdolnych naukowców, wspieranie podejmowania ryzyka i działań badawczych o dużym znaczeniu, promocję badań naukowych na światowym poziomie w nowych szybko powstających obszarach.

Jakie korzyści odniosą obywatele:


Państwa wiodące w obszarze działań badawczych są w najlepszej pozycji, by zapewnić poprawę jakości życia swoim obywatelom, jednocześnie zachowując ich pozycję ekonomiczną i zwiększając ich globalną konkurencyjność.
W trakcie trwania Siódmego programu ramowego program “Pomysły” będzie finansował badania pionierskie UE. Założeniem programu “Pomysły” jest przekonanie, że pierwszorzędni naukowcy najlepiej zidentyfikują nowe możliwości i kierunki pionierskich dziedzin wiedzy, które z kolei zostaną wykorzystane w gałęziach przemysłu i rynkach oraz zostaną przełożone na szersze innowacje społeczne w przyszłości.

Jakie korzyści odniosą naukowcy:


ERBN będzie miała wyjątkową pozycję jako ogólnoeuropejska organizacja finansująca, mająca na celu wsparcie nauki i wiedzy we wszystkich obszarach badań poprzez otwarte i bezpośrednie współzawodnictwo. Oczekuje się, że działania te wzmocnią dynamiczny charakter Europy, czyniąc ją bardziej atrakcyjną dla czołowych naukowców z Europy oraz państw trzecich, jak i dla inwestycji przemysłowych.
ERBN udostępni dwa rodzaje grantów, które będą funkcjonować na zasadzie podejścia oddolnego, bez określonych z góry priorytetów, we wszystkich dziedzinach badań naukowych.
• Granty ERBN dla niezależnych badaczy na wczesnym etapie kariery – (Starting Grants ERBN) Celem jest wsparcie niezależnych karier zawodowych wybitnych naukowców, bez względu na ich narodowość, którzy przebywają lub przeniosą się do UE i państw stowarzyszonych, i którzy znajdują się na etapie tworzenia pierwszego zespołu badawczego lub programu.
• Granty ERBN dla naukowców o udokumentowanym dorobku naukowym - (Advanced Grants ERBN). Celem jest wsparcie wyjątkowych projektów na badania pionierskie uczonych o ugruntowanym dorobku w państwach członkowskich UE i państwach stowarzyszonych, bez względu na ich narodowość.

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:


Projekty będą finansowane na podstawie wniosków przedłożonych przez naukowców z prywatnego i publicznego sektora w wybranych dowolnie dziedzinach badań i oceniane wyłącznie na podstawie kryterium doskonałości, w drodze zaopiniowania przez niezależnych ekspertów.
Badania pionierskie są główną siła napędową dobrobytu i postępu społecznego ponieważ otwierają one nowe perspektywy dla postępu naukowego i technologicznego oraz mają decydujące znaczenie w generowaniu nowej wiedzy prowadzącej do przyszłych jej zastosowań i rynków.
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę