Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Programy
  • "Program szczegółowego „Współpraca”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)"
FP7

FP7-COOPERATION - "Program szczegółowego „Współpraca”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)"

Program ramowy

FP7

Poprzedni program

FP6-INTEGRATING

Finansowanie programu

EUR 32 413 million

Nr referencyjny Dziennika Urzędowego

L 400 z 2006-12-30

Legislacja

2006/971/EC z 2006-12-19

Wspólne podejmowanie ważnych tematów badawczych
Program „Współpraca” wspierać będzie projekty współpracy międzynarodowej zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i wykraczające poza nią. W ramach dziesięciu obszarów tematycznych odpowiadających głównym dziedzinom nauki i badań program ten będzie promować postęp wiedzy i technologii. Badania będą wspierane i rozwijane w celu sprostania stojącym przed Europą wyzwaniom społecznym, gospodarczym, związanym z ochroną środowiska, zdrowiem publicznym oraz przemysłem, przy czym wsparcie to winno służyć interesowi publicznemu i wspomagać państwa rozwijające się.

Program „Współpraca” obejmuje działania badawcze w następujących obszarach tematycznych:• zdrowie;
• żywność, rolnictwo i biotechnologia;
• technologie informacyjne i komunikacyjne;
• nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne;
• energia;
• środowisko (łącznie ze zmianami klimatu);
• transport (łącznie z aeronautyką);
• nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne;
• przestrzeń kosmiczna;
• bezpieczeństwo.
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę