Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FP7-REGIONS - Program szczegółowego "Możliwości": regiony wiedzy i wsparcia dla regionalnych klastrów badawczych

Program ramowy

FP7

Poprzedni program

FP6-COORDINATION

Kolejny program

H2020-EU.3.6.

Finansowanie programu

EUR 126 million

Nr referencyjny Dziennika Urzędowego

L 400 z 2006-12-30

Legislacja

2006/974/EC z 2006-12-19

REGIONY WIEDZYCoraz częściej regiony są uznawane za ważnych graczy na europejskiej scenie badań i rozwoju.Uczestnicy regionalni biorą czynny udział w działaniach badawczych i innowacyjnych na rzecz społeczności.

Jakie korzyści odniosą obywatele:Działania podejmowane w tym obszarze umożliwią regionom europejskim zwiększenie możliwości prowadzenia działań badawczych oraz inwestowania w nie. Może to być korzystne dla regionów lokalnie, stanowiąc sposób maksymalizacji ich potencjału oraz efektywnego udziału w europejskich projektach badawczych. Wynikiem większych możliwości badawczych może również być wzrost zatrudnienia w regionach.

Polityka w zakresie badań oraz działania na poziomie regionalnym często opierają się na rozwoju regionalnych zespołów skupiających instytucje publiczne i prywatne. Akcja pilotażowa "Regiony Wiedzy” ujawniła dynamikę tego rozwoju oraz konieczność wspierania i zachęcania do rozwijania tego typu struktur regionalnych.

Jakie korzyści odniosą naukowcy:Zachęcanie międzynarodowych sieci regionalnych i zespołów badawczych wspomoże maksymalizację potencjału regionu, kreując dynamiczne środowisko, które przyciągnie i zachęci do pozostania najlepszych naukowców. Zespoły te skupią uniwersytety, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i władze regionalne, regionalne rady lub agencje rozwoju.

Jakie korzyści odniesie przemysł i MŚP:Przemysł jako całość i MŚP w szczególności są zasadniczymi partnerami w pomyślnych europejskich projektach badawczych. Wsparcie regionów w celu zwiększenia ich możliwości inwestowania w badania i rozwój pomoże poprawić konkurencyjność i zdolność do korzystania z wiedzy.

Przewiduje się synergię z polityką regionalną Wspólnoty, jak i ze znaczącymi programami krajowymi i regionalnymi, szczególnie w odniesieniu do regionów konwergencji i regionów peryferyjnych.

Działanie “Regiony Wiedzy” zachęci transgraniczną badawczą współpracę regionalną, niezależnie czy rzeczone regiony kwalifikują się do celów konwergencji, czy do regionalnej konkurencyjności.
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę