European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Plasmons and Mechanical Motions at the Nano-Scale Investigated with Frequency-Domain Experiments and Simulations

Opis projektu

Porządek strukturalny w superkryształach plazmonowych

Plazmony to koherentne niezlokalizowane drgania elektronów powstające podczas oddziaływania światła z nanocząstkami metalicznymi. Nanostruktury metaliczne oraz ich zdolność wiązania światła w nanoskali podlegają zaawansowanym badaniom, które być może doprowadzą do wykorzystania tych kwazicząstek na przykład w urządzeniach do przemian energii. W szczególności superkryształy plazmonowe – symetryczne ze względu na translację macierze takich nanocząstek metalicznych – znajdują zastosowanie w rozszerzonych technologiach zbierania światła, na przykład w plazmonowych ogniwach słonecznych czy fotokatalizatorach. Niestety plazmony to delikatne, krótkotrwałe wzbudzenia, bardzo czułe na dokładne ustawienie materii w nanoskali. Superkryształy plazmonowe są bardzo podatne na wszelkie ruchy nanomechaniczne, które mogą naruszyć ich stabilność strukturalną. Finansowany z działania „Maria Skłodowska-Curie” projekt PLASMMONS ma na celu dalsze wyjaśnienie wpływu ruchów nanomechanicznych na właściwości superkryształów plazmonowych.

Cel

Plasmons are oscillations of charge carriers in metallic nanoparticles that confine light in the nanometer length-scale. Translationally symmetric arrays of metallic nanoparticles, termed Plasmonic Super-Crystals (PSCs), can become an integral part of augmented light-harvesting technologies, like plasmonic solar cells and photocatalysts. A current limitation is that plasmons are fragile, short-living excitations, which are highly sensitive to the exact arrangement of matter at the nanoscale. The structural stability of PSCs is prone to multifarious nanomechanical motions such as nanoparticle-vibrations, colloidal phonons, and surface waves on the substrate. With this project, I aim to elucidate the role of nanomechanical motions on the plasmonic properties of PSCs. To achieve this goal I will employ White Light Absorption (WLA) to study plasmonic resonances and Brillouin Light Scattering (BLS) to study mechanical resonances. Plasmonically-enhanced BLS and spectroscopic investigation of plasmons in vibrationally-excited PSCs, will be used to reveal cross-talking between the two subsystems. A momentum-resolved view of vibrational waves will be acquired with angle-resolved BLS. The experimental results will be interpreted based on frequency-domain, finite-element simulations of plasmomechanical coupling phenomena. With this approach, I intend to adopt the concept of microscopic couplings from condensed-matter Physics, to a metamaterial and determine the fundamental excitations and interactions of these artificial structures. Understanding the interplay between plasmonic and structural degrees of freedom in PSCs is expected to pave the way for their use in plasmomechanical devices.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-WF-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-WF-02-2019

Koordynator

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
Wkład UE netto
€ 149 625,60
Adres
ULICA HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1
61 712 POZNAN
Polska

Zobacz na mapie

Region
Makroregion północno-zachodni Wielkopolskie Miasto Poznań
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 149 625,60