Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Theoretical developments for precision spectroscopy of polyatomic and polyelectronic molecules

Opis projektu

Testowanie mechaniki kwantowej w małych układach molekularnych

Badanie kwantowych właściwości mechanicznych małych molekuł jest podstawą analizy ilościowej zjawisk chemicznych, a także polem do testowania nowych teorii na temat struktur molekularnych i reaktywności. Celem finansowanego ze środków UE projektu POLYQUANT jest opracowanie metod obliczeniowych z zakresu mechaniki kwantowej dotyczących nieadiabatycznych, relatywistycznych i radiacyjnych efektów małych molekuł. Zebrane dane staną się źródłem podstawowej wiedzy na temat śladów dynamicznych układów molekularnych i stworzą podstawy do symulacji różnych zjawisk molekularnych, w tym interakcji molekuł z ultraszybkimi laserami.

Cel

I propose research for an increasingly accurate quantum mechanical computation of small molecular systems including non-adiabatic, relativistic, and radiative effects. The computed rovibronic energy intervals will be directly comparable with high-resolution and precision spectroscopy measurements. The accuracy goal for theory (and experiment) is more than six-orders of magnitude tighter than the usual chemical accuracy defined to be on the order of 1 kcal/mol. The rovibronic eigenstates obtained from effective non-adiabatic, relativistic-radiative Hamiltonians to be developed will provide the most fundamental and most detailed quantum dynamical fingerprint of the molecular system, and as a complete database they are necessary for the simulation of a variety of molecular phenomena including ultrafast laser-molecule interactions.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

EOTVOS LORAND TUDOMANYEGYETEM
Wkład UE netto
€ 1 424 175,00
Adres
EGYETEM TER 1-3
1053 Budapest
Węgry

Zobacz na mapie

Region
Közép-Magyarország Budapest Budapest
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 424 175,00

Beneficjenci (1)