Skip to main content
European Commission logo print header

European Embryonal tumour Pipeline

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe metody leczenia raka u dzieci

Zintegrowana europejska inicjatywa badawcza ma na celu wprowadzenie nowych metod diagnostyki i terapii farmaceutycznych, zwłaszcza w leczeniu raka u dzieci. Szacuje się, że guzy zarodkowe zagrażają obecnie zdrowiu około 48 milionów dzieci w Europie.

Zdrowie icon Zdrowie

Rak stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów wśród europejskich dzieci, ustępując miejsca jedynie wypadkom. Ponad jedna trzecia tych guzów to guzy zarodkowe, nazwane tak, ponieważ najprawdopodobniej powstają w tkance embrionalnej. Niestety, te formy guzów są często odporne na obecnie stosowane konwencjonalne metody leczenia. W przeciwieństwie do raka u osób dorosłych, wczesne wystąpienie raka u dziecka oznacza, że do powstania guza przyczyniła się bardzo niewielka liczba zmian genetycznych. Tym samym guzy zarodkowe są idealnym kandydatem do badań nad rakowymi zmianami genomowymi. Do zmniejszenia wysokiej umieralności z powodu guzów zarodkowych potrzebne są nowe narzędzia diagnostyczne i metody terapii. Celem projektu "Europejska platforma na rzecz rozwoju badań nad guzami zarodkowymi" (E.E.T.-Pipeline) było stworzenie unikatowej platformy umożliwiającej opracowanie przedklinicznych leków przeciwko guzom zarodkowym. Aby zrealizować ten ambitny cel, multidyscyplinarny zespół projektowy zastosował zintegrowane podejście z wykorzystaniem wysokowydajnych technologii. Badacze stworzyli dwa kanały – w ramach jednego zajmowano się najnowocześniejszymi metodami diagnostycznymi, a w ramach drugiego – nowatorskimi programami opracowywania leków i testów przedklinicznych. Aby jeszcze lepiej wykorzystać zasoby, oba kanały zostały podłączone do głównej platformy bioinformatycznej. To zintegrowane podejście zostało dodatkowo wzmocnione poprzez zastosowanie metod metaanalizy w odniesieniu do materiałów uzyskanych z połączenia nowych i istniejących już danych dotyczących guzów zarodkowych. Wyniki badań postgenomowych zostały skutecznie przełożone na praktyczne zastosowania w klinikach onkologii dziecięcej. Leki stosowane w leczeniu guzów zarodkowych można zaadaptować na potrzeby leczenia morfologicznie zbliżonych postaci raka, takich jak czerniak czy rak płuc.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania