Skip to main content
European Commission logo print header

Routes to Bose-Einstein Condensation at Room Temperature

Article Category

Article available in the following languages:

Fizyka kwantowa pomoże w rozwoju nowoczesnych zastosowań

Kondensacja Bosego-Einsteina (BEC) dotyczy najniższego stanu energetycznego materii, zachodzącego w ekstremalnie niskich temperaturach, jaki udało się do tej pory uzyskać. Europejska inicjatywa pokazała, że zjawisko to można wykorzystać do wyprodukowania nowatorskich materiałów możliwych do wykorzystania w wielu różnych zastosowaniach.

Energia icon Energia

Wyniki ostatnich badań na gruncie fizyki kwantowej wskazują na zachodzenie stanu BEC w temperaturach wyższych od zera absolutnego. Skłoniło to naukowców do dalszego badania zjawisk BEC na poziomach eksperymentalnych i teoretycznych oraz do poszerzenia ich potencjalnych zastosowań. Do nowatorskich zastosowań zjawisk BEC należą zaawansowane produkty takie jak lasery polarytonowe stosowane w odtwarzaczach CD i DVD oraz drukarkach laserowych, a także nowoczesne węglowe i tlenkowe produkty mikroelektroniczne wykorzystywane w elementach wchodzących w skład pamięci RAM i jednostek centralnych. Zasadniczym celem finansowanego ze środków UE projektu "Drogi do kondensacji Bosego-Einsteina w temperaturze pokojowej" (Robocon) jest zbadanie realności zachodzenia zjawisk kwantowych takich jak BEC w różnych systemach. Zespół projektu skupił się na takich systemach węglowych jak grafit, nanorurki i tlenki, zbliżonych do przejścia metal-izolator. Oprócz tego zbadano wzbudzenia ekscytonowo-polarytonowe w półprzewodnikach. Kondensacja Bosego-Einsteina, nadprzewodnictwo oraz różne zjawiska związane z przenoszeniem zostały poddane badaniom przy użyciu grafitu umieszczonego w bardzo silnym polu magnetycznym. Przygotowano materiały ceramiczne ze strukturą tetragonalnego brązu wolframowego oraz warstwy tlenku wolframu (WO) i tlenku cynku (ZnO) wykazujące potencjał do zaistnienia BEC w temperaturze pokojowej. Wśród największych dotychczasowych osiągnięć projektu należy wymienić zaobserwowanie, że polarytony – w połowie materia, w połowie cząsteczki świetlne – wykazują istnienie BEC w temperaturze pokojowej. Odkrycia projektu Robocon otwierają nowe możliwości wykorzystania zjawiska BEC, należącego do fizyki kwantowej, w badaniach materiałowych. Oczekuje się, że wykorzystanie wyników projektu wpłynie na rozwój wielu różnych zastosowań technologicznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania