Skip to main content
European Commission logo print header

METHODS AND ADVANCED EQUIPMENT FOR SIMULATION AND TREATMENT IN RADIO-ONCOLOGY

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe osiągnięcia w dziedzinie radioterapii

Największym wyzwaniem w dziedzinie radioterapii (RT) jest poprawa konformacji dawki promieniowania. Europejskie konsorcjum badawcze podjęło tę problematykę, dokonując optymalizacji urządzeń potrzebnych do dostarczania bardziej precyzyjnej i skutecznej dawki nieszkodliwego promieniowania.

Zdrowie icon Zdrowie

Radioterapia to jedna z najczęściej stosowanych, choć nie najbardziej precyzyjnych, metod leczenia nowotworów. Obecnie powstają jednak bardziej precyzyjne techniki radioterapii, mające na celu dostarczanie do guza określonych dawek promieniowania w oparciu o jego trójwymiarowy obraz. Przykładami takich nowych technologii są radioterapia z modulacją intensywności (IMRT), radioterapia kierowana obrazem (IGRT) czy terapia protonowa. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Metody i zaawansowane urządzenia do symulacji i leczenia w radioonkologii" (Maestro) było udoskonalenie takich technologii przy pomocy bardziej zaawansowanych i precyzyjnych narzędzi. Partnerzy projektu z 24 grup badawczych z całej Europy stworzyli modelowy system sterowania predykcyjnego, połączony z systemem śledzenia wideo i detektorem ruchu substancji zastępczych. Używając fantomów klatki piersiowej naukowcy dokonali replikacji ruchu organów zewnętrznych i wewnętrznych, uzyskując kompensację ruchu w taki sposób, aby organy pozostawały nieruchome względem wiązki promieniowania. Naukowcy zajmowali się też optymalizacją rożnych parametrów radioterapii, m.in. w zakresie oprogramowania i urządzeń do obrazowania, wiązek laserowych i dawek promieniowania. Przetestowano małe wiązki laserowe, o szerokości poniżej 1 cm, a także urządzenia do odpowiedniej dozymetrii promieniowania. Szczególną uwagę poświęcano faktycznym biologicznym skutkom promieniowania, analizując dane biologiczne poszczególnych pacjentów i wrażliwość ich organów. Badano także długofalowe skutki radioterapii. Wyniki projektu Maestro stanowią rozwinięcie istniejących technik radioterapii. Nowe urządzenie pozwalające na precyzyjne kontrolowanie małych wiązek promieniowania i pomiar jego dawek pod kątem konkretnego pacjenta i tkanki jest bardzo ważnym osiągnięciem w dziedzinie radioonkologii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania