Skip to main content
European Commission logo print header

Development of sustainable agroforestry systems based on indigenous and maroon knowledge in the Guyana shield region

Article Category

Article available in the following languages:

Społeczno-ekonomiczne aspekty lasów deszczowych

Lokalne populacje zamieszkujące obszary lasów deszczowych Gujany nauczyły się, jak rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony poprzez usprawnienie rolnictwa i systemów leśnych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Postępująca na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci degradacja lasów deszczowych Ameryki Południowej jest dobrze udokumentowana, a apele o propagowanie zrównoważonego rozwoju tych cennych, zróżnicowanych biologicznie regionów nasilają się. Celem finansowanego przez UE projektu Guyagrofor było wsparcie społeczności plemiennych w walce z degradacją środowiska, ubóstwem i upadkiem kultury. Projekt miał na celu wykorzystanie specjalistycznej wiedzy rdzennych mieszkańców Gujany na temat fauny i flory na rzecz uzyskania równowagi ekosystemu poprzez opracowanie nowych metod w oparciu o metody tradycyjne. Miało to zachęcić do zwiększenia równowagi systemów rolnoleśnych z perspektyw kulturalnej i społeczno-ekonomicznej, która wzmocniłaby pozycję ludności lokalnej. Poprzez przyjęcie solidnego podejścia interdyscyplinarnego, zespół projektu Guyagrofor powołał projekty pomocnicze w kilku istotnych dziedzinach wymagających uwagi. Jedna z nich obejmowała zbadanie łańcucha rynkowego mającego pomóc miejscowym w produkcji przyjaznych dla środowiska opłacalnych roślin uprawnych. Inna obejmowała usprawnienie komunikacji między zainteresowanymi stronami w celu ułatwienia społecznościom lokalnym komercjalizacji upraw rynkowych, drewna i produktów leśnych innych niż drewno w sposób zrównoważony. Po przeprowadzeniu analizy przypadków w różnych regionach przy użyciu strategii zintegrowanej uprawy, zespół projektu zaobserwował wzrost żyzności gleby i wykazał obiecujące rezultaty. Przyczyniło się to do wzrostu produktywności rolnictwa i systemów leśnych, a także stworzenia bardziej zbilansowanego ekologicznie środowiska. Wreszcie, w projekcie opracowano szereg zaleceń i wytycznych, które umożliwiają zrównoważone zarządzanie środowiskowe, przy jednoczesnej poprawie łańcucha produkcji i umocnieniu instytucji na rzecz pozytywnych zmian w gospodarkach lasów deszczowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania