Skip to main content
pdf-header

Argentinean bureau for enhancing cooperation with the European community in the science, technology and innovation area

Article Category

Article available in the following languages:

UE nawiązuje współpracę z Argentyną

Utworzenie argentyńskiej agencji zajmującej się zacieśnianiem współpracy z UE w dziedzinie nauki i technologii (S&T) z pewnością przyczyni się do budowy gospodarki opartej na wiedzy w obu regionach globu.

Zmiana klimatu i środowisko Zmiana klimatu i środowisko

Argentyna jest ósmą największą gospodarką świata, posiadającą silny sektor nauki i technologii. Celem finansowanego ze środków UE projektu ABEST/A-EU było wzmocnienie więzi naukowych między Argentyną a Europą. Działania te polegały w szczególności na propagowaniu współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innowacji (ST&I) poprzez pomaganie argentyńskim firmom i naukowcom w dostępie do programów ST&I. Innym aspektem było wspieranie kontaktów argentyńskich z innymi partnerami UE w Ameryce Łacińskiej: Brazylią, Chile i Meksykiem, oraz tworzenie w ten sposób silnych sieci współpracy i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Co ważne, inicjatywa pomogła w nawiązywaniu dialogu i kształtowaniu nowych polityk, które będą sprzyjały współpracy między Argentyną i innymi krajami. Była także okazją do wyszczególnienia szans i komplementarności zachodzących między wszystkimi uczestnikami sektora systemów technologicznych oraz ułatwienia wykorzystania zasobów w najistotniejszych dziedzinach. UE jest jednym z głównych partnerów handlowych Argentyny, ale projekt nie ograniczał się tylko do wymiany handlowej. Oparty był w dużej mierze na istniejącej umowie stowarzyszeniowej z UE w dziedzinie S&T, obowiązującej od 1999 r. Mimo że początkowo argentyńskie instytucje badawcze i małe i średnie przedsiębiorstwa uczestniczyły w dość ograniczonym stopniu w projektach unijnych, celem ABEST/A-EU jest znaczące zwiększenie tego uczestnictwa w ramach siódmego programu ramowego (7PR). Działania te otworzą przed Argentyną niezliczone możliwości współpracy z EPB i wzmocnią transatlantyckie więzi z tym tak bardzo europejskim krajem.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania