Skip to main content
European Commission logo print header

Clean European Rail - Diesel

Article Category

Article available in the following languages:

Bardziej ekologiczne i czystsze lokomotywy spalinowe

Uczestnicy projektu finansowanego ze środków UE pracowali nad stworzeniem i wykorzystaniem technologii ograniczania emisji w lokomotywach spalinowych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W 2004 r. Komisja Europejska zmieniła dyrektywę w sprawie maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach (NRMM), włączając do niej lokomotywy. Normy Stage III B dotyczące wagonów silnikowych i lokomotyw stanowią znaczny postęp jeśli chodzi o technologię silników i oczyszczania spalin. Przeszkodę stanowią jednak konkretne kwestie dotyczące ograniczania emisji, takie jak zwiększenie ciężaru i objętości, niezawodność i ciepło odpadowe. Pokonanie problemów technicznych, wymagane zgodnie z tymi nowymi przepisami, było założeniem finansowanego ze środków UE projektu "Clean European rail - diesel" (CLEANER-D). Celem projektu było obniżenie emisji do poziomu dużo niższego niż określony w dyrektywie oraz przygotowanie się do kolejnych regulacji dzięki ocenie najlepszych innowacyjnych i hybrydowych rozwiązań. W projekcie CLEANER-D dowiedziono wykonalności i niezawodności taboru zasilanego lokomotywami spalinowymi Stage III B. W tym celu istniejący wagon silnikowy i lokomotywę wyposażono w niskoemisyjne silniki wysokoprężne. Inne zadanie polegało na zainstalowaniu nowej generacji prototypowego silnika spełniającego wymogi normy Stage III B w nowo zaprojektowanej lokomotywie. Uczestnicy projektu ocenili także możliwość dalszego ograniczenia emisji, aby pomóc UE w ustanowieniu kolejnych norm po Stage III B. Przeanalizowano nowoczesne technologie oczyszczania spalin, w tym selektywną redukcją katalityczną i recyrkulację gazów wydechowych, oraz opracowano model silnika o mocy 560 kW. Badano też możliwość zastosowania alternatywnych paliw, takich jak biodiesel, w celu dalszego ograniczenia emisji. Przedmiotem prac była także hybrydyzacja lokomotyw spalinowych, średnio- i długoterminowa technologia redukcji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń. W projekcie CLEANER-D oceniono potencjał w zakresie oszczędzania energii poprzez zastosowanie różnych technologii magazynowania energii. Analizy najbardziej obiecujących rozwiązań dotyczących hybrydyzacji doprowadziły do wyłonienia najbardziej odpowiedniej architektury układu napędowego, o odpowiedniej zarządzaniu energią. Dzięki przeprowadzeniu prób w warunkach roboczych, uczestnicy projektu CLEANER-D wykazali, że możliwa jest budowa niezawodnych i przystępnych cenowo silników wysokoprężnych na potrzeby kolei. W związku z obowiązującymi wymogami prawnymi spodziewany jest duży popyt na opracowane w ramach projektu rozwiązania. Dzięki temu transport kolejowy wykorzystujący silniki wysokoprężne ma szansę pozostać dla europejskiego sektora kolejowego wydajną i przyjazną dla środowiska opcją.

Słowa kluczowe

Diesel, ograniczenie emisji, lokomotywy, pojazdy szynowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania