Skip to main content
pdf-header

Secretariat of the technology platform for the electricity networks of the future SmartGrids-ETPS

Article Category

Article available in the following languages:

Inteligentne wsparcie dla inteligentnych sieci przesyłowych

Działalność europejskiej platformy technologicznej na rzecz sieci elektrycznych przyszłości, zwanej również platformą SmartGrids, była wspomagana przez sekretariat tej platformy. Platforma wytycza kierunki badań i innowacji w dziedzinie inteligentnych sieci elektrycznych.

Technologie przemysłowe Technologie przemysłowe

Na europejskim rynku energetycznym trwają poważne przemiany polityczne i technologiczne mające na celu stworzenie bardziej inteligentnej, ekologicznej i ekonomicznej sieci przesyłu energii. Utworzona w 2005 r. platforma SmartGrids łączy kluczowe podmioty zaangażowane w rozwój inteligentnych sieci energetycznych, w tym dostawców energii, producentów, środowiska akademickie i decydentów. Sekretariat usprawniał proces łączenia ekspertów opracowujących wizje i dokumenty strategiczne pod kierownictwem przewodniczącego platformy. W 2012 r. dokonano aktualizacji programu badań strategicznych z 2008 r., wytyczając kierunki działań aż do roku 2035. Sekretariat wspomagał również prezentowanie wyników platformy SmartGrids z wysoką jakością i uczestniczył we wdrażaniu strategii komunikacji zbudowanej wokół internetowego centrum informacyjnego, biuletynów, wydarzeń i konferencji. Sekretariat był współorganizatorem zgromadzenia ogólnego, które zwołano w marcu 2012 r. w celu zaprezentowania zaktualizowanego programu badań strategicznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania